พันธ์ุสัตว์น้ำที่มีจำหน่าย

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก

  •  Hit 20 อันดับ
  • ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน.. (1,438)  ประวัติหน่วยงาน.. (937) ภารกิจหน่วยงาน.. (881) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปี ๒๕๖๔.. (865) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๖๓.. (827) สไลด์โชว์ ๑.. (770) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.. (768) ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง.. (675) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. ๑).. (630) ติดต่อหน่วยงาน.. (560) ปลาสังกะวาดเหลือง.. (515) ปลาจาด.. (460) ช่องทางการชำระเงินค่าจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้งและพันธุ์สัตว์น้ำอื่น ๆ.. (402) แผนการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด ปีงบประมาณ ๒๕๖๔.. (385) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (รายไตรมาส).. (369) สำรวจชลชีววิทยาในแหล่งน้ำและส่งเสริมการพัฒนาประมง.. (300) ปล่อยพันธุ์ปลาโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน.. (296) มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน ภายใต้โครงการ "ตากเมืองสะอาด ปราศจากโฟม (No Foam)".. (280) สนับสนุนพันธุ์ปลาให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เขื่อนภูมิพล.. (235) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓.. (225)

    Copyright © 2016-2021 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก หมู่ที่ ๖ ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐