พันธ์ุสัตว์น้ำที่มีจำหน่าย

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก

  •  Hit 20 อันดับ
  • ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน.. (928)  ประวัติหน่วยงาน.. (644) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๖๓.. (614) ภารกิจหน่วยงาน.. (608) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปี ๒๕๖๓.. (560) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.. (555) ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง.. (458) สไลด์โชว์ ๑.. (407) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. ๑).. (342) ติดต่อหน่วยงาน.. (316) ปลาจาด.. (274) ปลาสังกะวาดเหลือง.. (273) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง.. (199) โครงการ “ส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” ปี ๒๕๖๓ จังหวัดตาก.. (196) ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑.. (187) สนับสนุนพันธุ์ปลาให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เขื่อนภูมิพล.. (187) วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒.. (176) โครงการประเมินสถานภาพสัตว์น้ำในแม่น้ำและแหล่งน้ำขนาดใหญ่ของไทย.. (172) สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อปล่อยเนื่องในวันประมงแห่งชาติ.. (172) ตรวจติดตามและต่ออายุประเมินฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืด.. (170)

    Copyright © 2016-2020 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก หมู่ที่ ๖ ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐