ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  จัดซื้อ จัดจ้าง


ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง

 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
(ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒     รายละเอียด

 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
(ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์) วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑     รายละเอียด