สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. ๑) 


แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. ๑)

กรกฎาคม ๒๕๖๕     รายละเอียด  

มิถุนายน ๒๕๖๕     รายละเอียด

พฤษภาคม ๒๕๖๕     รายละเอียด

เมษายน ๒๕๖๕     รายละเอียด

มีนาคม ๒๕๖๕     รายละเอียด

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕     รายละเอียด

มกราคม ๒๕๖๕     รายละเอียด

ธันวาคม ๒๕๖๔     รายละเอียด

พฤศจิกายน ๒๕๖๔     รายละเอียด

ตุลาคม ๒๕๖๔     รายละเอียด