แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปี ๖๓

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปี ๖๓ 

 เผยเเพร่: 2018-04-04  |  อ่าน: 425 ครั้ง

 

๑. แผนงาน : บูรณาการการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร

๑.๑ โครงการ : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

กิจกรรม : พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน

๑.๑.๑ กิจกรรมย่อย : ตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

งบประมาณ : ๒๓๗,๔๐๐.๐๐ บาท

๑.๒ โครงการ : พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

กิจกรรม : ส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง

๑.๒.๑ กิจกรรมย่อย : การเก็บรวบรวมข้อมูลประเมินผลจับสัตว์น้ำ (MSY)

งบประมาณ : ๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท

๑.๒.๒ กิจกรรมย่อย : ติดตามเฝ้าระวังค่าคุณภาพในแหล่งน้ำ

งบประมาณ : ๒๓,๓๐๐.๐๐ บาท

๑.๒.๓ กิจกรรมย่อย : การติดตามประเมินผลมาตรการสืบเนื่องจากการออกประกาศกรมประมง (GSI)

งบประมาณ : ๔๕,๖๐๐.๐๐ บาท

๑.๒.๔ กิจกรรมย่อย : การจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืดโดยชุมชนมีส่วนร่วม

งบประมาณ : ๓๔,๘๗๐.๐๐ บาท

๑.๓ โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

กิจกรรม : สนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง

๑.๓.๑ กิจกรรมย่อย : สนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง

งบประมาณ : 

 
๒. แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ

กิจกรรม : บุคลากรภาครัฐด้านประมง

๒.๑ กิจกรรม : บุคลากรด้านการประมง

งบประมาณ : ๑,๓๑๔,๒๔๐.๐๐ บาท

 
๓. แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

๓.๑ ผลผลิต : พัฒนาศักยภาพด้านการประมง

กิจกรรม : พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ

๓.๑.๑ กิจกรรมย่อย : ผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ำ

งบประมาณ : ๘๐๙,๗๕๐.๐๐ บาท

๓.๑.๒ กิจกรรมย่อย : ประเมินสถานภาพและผลิตสัตว์น้ำ (CPUE)

งบประมาณ : ๑๙,๖๕๐.๐๐ บาท

๓.๑.๓ กิจกรรมย่อย : ประเมินสถานภาพและผลิตสัตว์น้ำ (logbook)

งบประมาณ : ๑๕,๗๐๐.๐๐ บาท

๓.๑.๔ กิจกรรมย่อย : บริหารความหลากหลายทางชีวภาพ (สัตว์น้ำหายาก)

งบประมาณ : ๓๓,๘๐๐.๐๐ บาท

 
๔. แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

๔.๑ โครงการ : พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

กิจกรรม : สนับสนุนโครงการหลวงด้านการประมง

๔.๑.๑ กิจกรรมย่อย : โครงการหลวงเลอตอ

งบประมาณ : ๑๒,๕๐๐.๐๐ บาท

๔.๑.๒ กิจกรรมย่อย : โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง

งบประมาณ : ๓๒,๒๐๐.๐๐ บาท

๔.๑.๓ กิจกรรมย่อย : โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง - ศรีคีรีรักษ์

งบประมาณ : ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๔.๑.๔ กิจกรรมย่อย : โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพบพระ

งบประมาณ : ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๔.๒ โครงการ : ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

๔.๒.๑ กิจกรรมย่อย : โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน

งบประมาณ : ๒๐๐,๘๐๐.๐๐ บาท

๔.๒.๒ กิจกรรมย่อย : โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย

งบประมาณ : ๕๗,๖๐๐.๐๐ บาท

๔.๒.๓ กิจกรรมย่อย : ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพ ฯ

งบประมาณ :

๔.๒.๔ กิจกรรมย่อย : ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำโครงการยามชายแดน

งบประมาณ :

 
๕. แผนงาน : เงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ำอื่น ๆ

๕.๑ กิจกรรมย่อย : งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ำอื่น ๆ

งบประมาณ : ๔๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท