แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปี ๒๕๖๕

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปี ๒๕๖๕ 

 เผยเเพร่: 2018-04-04  |  อ่าน: 959 ครั้ง


แผนงาน : การเกษตรสร้างมูลค่า

ผลผลิต/โครงการ : การผลิตและขยายสัตว์น้ำพันธุ์ดี

๑. กิจกรรม พัฒนาและผลิตสัตว์น้ำพันธุ์ดี

๑.๑ ดูแลสัตว์น้ำพันธุ์ขยาย   งบประมาณ ๑,๕๐๐.๐๐ บาท

แผนงาน : เสริมสร้างพลังทางสังคม

๒. กิจกรรม : สนับสนุนโครงการหลวงด้านการประมง

๒.๑ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง   งบประมาณ

๒.๒ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง - ศรีคีรีรักษ์   งบประมาณ

๒.๓ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพบพระ   งบประมาณ

๒.๔ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเลอตอ   งบประมาณ

ผลผลิต : โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

๓. กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

๓.๑ โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย   งบประมาณ

๓.๒ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ   งบประมาณ ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท

แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ผลผลิต : พัฒนาศักยภาพด้านการประมง

๔. กิจกรรม : พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ

๔.๑ ผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด   งบประมาณ

๔.๒ ประเมินผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำโดยวิธี CPUE   งบประมาณ

๔.๓ กิจกรรมประเมินผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำโดยวิธี Logbook  งบประมาณ

๔.๔ กิจกรรมบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ   งบประมาณ

ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ

๕. กิจกรรม : บุคลากรภาครัฐด้านประมง

  • งบประมาณ

แผนงบประมาณ : งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ำอื่น ๆ

๖. งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ำอื่น ๆ

  • งบประมาณ