แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปี ๒๕๖๔

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปี ๒๕๖๔ 

 เผยเเพร่: 2018-04-04  |  อ่าน: 742 ครั้ง

 

แผนงาน : บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร

ผลผลิต : โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

๑. กิจกรรม : พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน

  • งบประมาณ

โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

๒. กิจกรรม ส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง

๒.๑ ประเมินผลจับสัตว์น้ำ (MSY)   งบประมาณ

๒.๒ เฝ้าระวังและฟื้นฟูระบบนิเวศน์แหล่งน้ำจืด   งบประมาณ

๒.๓ การติดตามประเมินผลมาตรการสืบเนื่องจากการออกประกาศกรมประมง (GSI)   งบประมาณ

๒.๔ การจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืดโดยชุมชนมีส่วนร่วม   งบประมาณ

โครงการ : พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

๓. กิจกรรมสนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง

๓.๑ ผลิตพันธุ์ปลาสนับสนุนโครงการ ฯ   งบประมาณ

แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

ผลผลิต : โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

โครงการ : พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

๔. กิจกรรม : สนับสนุนโครงการหลวงด้านการประมง

๔.๑ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง   งบประมาณ

๔.๒ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง - ศรีคีรีรักษ์   งบประมาณ

๔.๓ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพบพระ   งบประมาณ

๔.๔ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเลอตอ   งบประมาณ

ผลผลิต : โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

๕. กิจกรรม : สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

๕.๑ โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย   งบประมาณ ๑๒๘,๒๐๐.๐๐ บาท

๕.๒ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ   งบประมาณ ๒๔๖,๑๐๐.๐๐ บาท

แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ผลผลิต : พัฒนาศักยภาพด้านการประมง

๖. กิจกรรม : พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ

๖.๑ ผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด   งบประมาณ ๑,๗๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๖.๒ ประเมินผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำโดยวิธี CPUE   งบประมาณ

๖.๓ กิจกรรมประเมินผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำโดยวิธี Logbook  งบประมาณ

๖.๔ กิจกรรมบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ   งบประมาณ

ผลผลิต : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ

๗. กิจกรรม : บุคลากรภาครัฐด้านประมง

  • งบประมาณ

แผนงบประมาณ : งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ำอื่น ๆ

๘. งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ำอื่น ๆ

  • งบประมาณ