แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปี ๒๕๖๕ 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


แผนงาน บุคลากรภาครัฐ

๑. บุคลากรภาครัฐด้านประมง

  • เงินเดือน งบประมาณ  ๒,๑๑๒,๐๓๐.๐๐ บาท
  • ประกันสังคม งบประมาณ  ๘๕,๔๖๐.๐๐ บาท

แผนงาน ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

กิจกรรม พัฒนาคุณภาพสินค้าสู่มาตรฐาน

๒. โครงการยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตร   งบประมาณ  ๓๒๒,๙๐๐.๐๐ บาท

โครงการผลิตและขยายสัตว์น้ำพันธุ์ดี

๓. กิจกรรมย่อย พัฒนาและผลิตสัตว์น้ำพันธุ์ดี   งบประมาณ ๗๔๐.๐๐ บาท

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง

๔. กิจกรรม การจัดระเบียบการทำประมง (น้ำแดง)   งบประมาณ  ๑๒,๕๐๐.๐๐ บาท

๕. กิจกรรม การจัดระเบียบทำการประมง (ผลิต)   งบประมาณ  ๒๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท

๖. กิจกรรม ฟื้นฟูและอนุรักษ์สัตว์น้ำประจำถิ่นและสัตว์น้ำหายากใกล้สูญพันธุ์   งบประมาณ  ๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท

๗. กิจกรรม สำรวจและประเมินสภาวะทรัพยากรประมง (CPUE)   งบประมาณ  ๑๔,๙๘๐.๐๐ บาท

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง

๘. กิจกรรม การจัดการทรัพยากรประมง   งบประมาณ  ๒๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท

แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ผลผลิต พัฒนาศักยภาพด้านการประมง

๙. กิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนงานประมง (สาธารณูปโภค)   งบประมาณ  ๒๔๗,๓๒๕.๐๐ บาท

แผนงาน ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการ พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

๑๐. กิจกรรม สนับสนุนโครงการหลวงด้านการประมง   งบประมาณ  ๗๕,๙๙๐.๐๐ บาท

โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กิจกรรม สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

๑๑. โครงการย่อย พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ   งบประมาณ  ๓๒,๒๐๐.๐๐ บาท

๑๒. โครงการย่อย ฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย   งบประมาณ  ๔๘,๖๐๐.๐๐ บาท

โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

แผนงาน ติดตามด้านทรัพยากรประมง นิเวศวิทยาทางน้ำ

๑๓. กิจกรรม ติดตามด้านทรัพยากรประมง นิเวศวิทยาทางน้ำ และโลหะหนักในสัตว์น้ำ   งบประมาณ  ๔๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท

แผนงาน งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ำอื่น ๆ

๑๔. งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ำอื่น ๆ   งบประมาณ ๖๗๕,๐๔๐.๐๐ บาท