ภารกิจหน่วยงาน 

 ข้อมูลองค์กร  อำนาจหน้าที่/วิสัยทัศน์


ตามคำสั่งกรมประมง ที่ ๘๒๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างการแบ่งงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก (ศปจ.ตาก) เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัด กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด รับผิดชอบแหล่งน้ำใน ๓ จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน ตาก และกำแพงเพชร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยนิเวศวิทยาแหล่งน้ำ ชีววิทยาประมง อนุกรมวิธานสัตว์น้ำ โครงสร้างประชากร และความหลากหลายทางชีวภาพ สภาวะการทำการประมงและเศรษฐกิจสังคมของชาวประมง ประสิทธิภาพเครื่องมือประมง ในพื้นที่รับผิดชอบ
๒. ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาการเพาะและขยายพันธ์ุสัตว์น้ำพื้นเมืองเฉพาะถิ่นหายาก และใกล้สูญพันธุ์ ในพื้นที่รับผิดชอบ
๓. ศึกษา ค้นคว้า วิจัยสภาพแหล่งอาศัยและแหล่งวางไข่สัตว์น้ำ แหล่งน้ำ ผลกระทบด้านการพัฒนาการใช้มาตรการทางการประมง เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาผลผลิตสัตว์น้ำและการประมงน้ำจืด ภาวะโลกร้อนการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ และมลพิษในแหล่งน้ำจืด
๔. พัฒนาแนวทางการจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาผลผลิตสัตว์น้ำและการประมงน้ำจืด
๕. ผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำพื้นเมืองเฉพาะถิ่น หายาก และใกล้สูญพันธุ์ รวมทั้งพันธุ์สัตว์น้ำที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ คงความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างรายได้แก่ชุมชนและชาวประมงในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
๖. ติดตาม ประเมินสถานภาพและความชุกชุมสัตว์น้ำ กำลังผลิตสัตว์น้ำ ระดับการใช้ประโยชน์และปริมาณผลจับสัตว์น้ำเพื่อเสนอแนวทางกำหนดมาตรการ บริหารจัดการประมง และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน
๗. ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ด้านทรัพยากรประมงน้ำจืด
๘. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย