ภารกิจหน่วยงาน

ภารกิจหน่วยงาน 

 เผยเเพร่: 2018-03-30  |  อ่าน: 638 ครั้ง

 

ตามคำสั่งกรมประมง ที่ ๘๘๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างการแบ่งงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนดให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก (ศปจ.ตาก) เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต ๑ (พะเยา) กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด รับผิดชอบแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดตาก, แม่ฮ่องสอน, สุโขทัยและจังหวัดกำแพงเพชร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. ศึกษา ค้นคว้า วิจัยโครงสร้างของทรัพยากรสัตว์น้ำและติดตามการเปลี่ยนแปลง
๒. ศึกษา ค้นคว้า วิจัยประสิทธิภาพของเครื่องมือทำการประมงในแหล่งน้ำจืด
๓. ติดตามประเมินผลกระทบต่อชนิด ความชุกชุม ผลผลิตทางการประมงและโครงสร้างประชากรสัตว์น้ำ อันเนื่องมาจากกิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ำ ภาวะโลกร้อน การปล่อยมลพิษลงแหล่งน้ำ
๔. ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่เกี่ยวข้องด้านการประมงน้ำจืดเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการวางแผนการจัดการประมงน้ำจืด
๕. ติดตาม ตรวจสอบและเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศของแหล่งน้ำจืด
๖. สำรวจและรวบรวมชนิดพันธุ์สัตว์และพืชน้ำจืด เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์นอกถิ่นที่อยู่อาศัย
๗. ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและระบบนิเวศแหล่งน้ำจืด รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงเพื่อคงความหลากหลายทางชีวภาพ
๘. ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ด้านทรัพยากรประมงน้ำจืด
๙. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย