ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน 


ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕

๑. ผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ำจืด     รายละเอียด

๒. โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย     รายละเอียด

๓. โครงการผลิตและขยายสัตว์น้ำพันธุ์ดี     รายละเอียด

๔. โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์สัตว์น้ำหายากใกล้สูญพันธุ์     รายละเอียด

๕. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ     รายละเอียด

๖. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

๖.๑ โครงการหลวงเลอตอ     รายละเอียด

๖.๒ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง     รายละเอียด

๖.๓ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง - ศรีคีรีรักษ์     รายละเอียด

๖.๔ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพบพระ     รายละเอียด

๗. รายงานผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้งและพันธุ์สัตว์น้ำอื่น ๆ     รายละเอียด

๘. รายงาน บก.๑๐๓ (๑)     รายละเอียด ๑,     รายละเอียด ๒

๙. รายงานงบทดลองประจำเดือน     รายละเอียด

๑๐. รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.๒)     รายละเอียด

๑๑. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร     รายละเอียด

๑๒. รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสัตว์น้ำ/สารตกค้าง ตามมาตรการควบคุมสารตกค้างในสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยง (RMP)     รายละเอียด

๑๓. โครงการปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อรักษาระบบนิเวศในอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทาน     รายละเอียด