ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน

ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน 

 เผยเเพร่: 2018-04-04  |  อ่าน: 1,556 ครั้ง


ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

๑. เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ     รายละเอียด

๒. โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย     รายละเอียด

๓. โครงการผลิตและขยายสัตว์น้ำพันธุ์ดี     รายละเอียด

๔. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ     รายละเอียด

๕. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

๕.๑ โครงการหลวงเลอตอ     รายละเอียด

๕.๒ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง     รายละเอียด

๕.๓ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง - ศรีคีรีรักษ์     รายละเอียด

๕.๔ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพบพระ     รายละเอียด

๖. รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.๒)     รายละเอียด

๗. รายงานผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้งและพันธุ์สัตว์น้ำอื่น ๆ     รายละเอียด ๑,     รายละเอียด ๒

๘. รายงาน บก.๑๐๓ (๑)     รายละเอียด ๑,     รายละเอียด ๒

๙. รายงานงบทดลองประจำเดือน     รายละเอียด