ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน

ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน 

 เผยเเพร่: 2018-04-04  |  อ่าน: 1,248 ครั้ง

 

ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

๑. เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ     รายละเอียด

๒. โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย     รายละเอียด

๓. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ     รายละเอียด

๔. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

๔.๑ โครงการหลวงเลอตอ     รายละเอียด

๔.๒ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง     รายละเอียด

๔.๓ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง - ศรีคีรีรักษ์     รายละเอียด

๔.๔ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพบพระ     รายละเอียด

๕. โครงการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์สัตว์น้ำประจำถิ่นและสัตว์หายากใกล้สูญพันธุ์     รายละเอียด

๖. โครงการการผลิตและขยายสัตว์น้ำพันธุ์ดี     รายละเอียด

๗. รายงานจำนวนปลาภายในหน่วยงาน     รายละเอียด

๘. รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.๒)     รายละเอียด

๙. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร     รายละเอียด

๑๐. รายงานสรุปผลการสุ่มตัวอย่างสัตว์น้ำเพื่อตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง ฯ     รายละเอียด

๑๑. รายงานการรับ - จ่ายเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้งและพันธุ์สัตว์น้ำอื่น ๆ     รายละเอียด ๑,     รายละเอียด ๒

๑๒. รายงาน บก.๑๐๓ (๑)     รายละเอียด ๑,     รายละเอียด ๒

๑๓. รายงานงบทดลองประจำเดือน     รายละเอียด

๑๔. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก ประจำปี ๒๕๖๔ ประจำไตรมาสที่ ๒     รายละเอียด