ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน

ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน 

 เผยเเพร่: 2018-04-04  |  อ่าน: 1,009 ครั้ง

 

ผลการปฏิบัติงานประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓

๑. พัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ     รายละเอียด ๑,     รายละเอียด ๒

๒. โครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย     รายละเอียด

๓. ตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ     รายละเอียด

๔. โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน     รายละเอียด

๕. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

๕.๑ โครงการหลวงเลอตอ     รายละเอียด

๕.๒ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง     รายละเอียด

๕.๓ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงผาผึ้ง - ศรีคีรีรักษ์     รายละเอียด

๕.๔ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงพบพระ     รายละเอียด

๖. โครงการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์สัตว์น้ำประจำถิ่นและสัตว์หายากใกล้สูญพันธุ์     รายละเอียด

๗. รายงานสรุปผลการสุ่มตัวอย่างสัตว์น้ำเพื่อตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง ฯ     รายละเอียด

๘. รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.๒)     รายละเอียด

๙. รายงานงบทดลองประจำเดือน     รายละเอียด

๑๐. รายงานการรับ - จ่ายเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้งและพันธุ์สัตว์น้ำอื่น ๆ     รายละเอียด ๑,     รายละเอียด ๒

๑๑. รายงาน บก.๑๐๓ (๑)     รายละเอียด ๑,     รายละเอียด ๒

๑๒. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตร ฯ ไตรมาสที่ ๓     รายละเอียด