ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (รายไตรมาส)


ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (รายไตรมาส) 

 ข่าวประชาสัมพันธ์  จัดซื้อ จัดจ้าง


ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (รายไตรมาส)

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕๗     รายละเอียด ๑,     รายละเอียด ๒  

ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕)     รายละเอียด ๑,     รายละเอียด ๒

ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔)     รายละเอียด ๑,     รายละเอียด ๒

 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔)     รายละเอียด ๑,     รายละเอียด ๒

ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔)     รายละเอียด ๑,     รายละเอียด ๒

ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔)     รายละเอียด ๑,     รายละเอียด ๒

ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓)     รายละเอียด ๑,     รายละเอียด ๒