บุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก
นายจีรศักดิ์ สมทรง

ผู้อำนวยการศูนย์ ฯ
    


นายจีรศักดิ์ สมทรง

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    
นายพงศ์ศธร จันทร์สุนทราพร

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายธีระยุทธ์ ลอยวิรัตน์

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    
นางสาวเมษา คำเครือ

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน)
    


นางจินตนา บุญรับพายัพ

พนักงานพิมพ์ ส๓
(ลูกจ้างประจำ)
    
นายมาโนชน์ สุนันต์

พนักงานการประมง ส๒
(ลูกจ้างประจำ)
    
นายพิทักษ์ วงษ์เสนสะ

พนักงานการประมง ส๒
(ลูกจ้างประจำ)
    
นายเอี๊ยด บัวกล้า

พนักงานการประมง ส๒
(ลูกจ้างประจำ)
    
นายกอบกุล สุดสังข์

พนักงานการประมง ส๑
(ลูกจ้างประจำ)
    


นายกิตติภณ ฉ่ำมา

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาววราลักษณ์ พูลเลิศ

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางอัจฉรา เรทณู

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายดนุพล เชาวนปรีชา

เจ้าหน้าที่ประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวจารุณี อักษรศรี

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายภราดร หาญละคร

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายนิยม พรามโม

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายสมเกียรติ ทิมทอง

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายสมยศ วงศ์โม้

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายวิเชียร มูลเพ็ง

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายพิบูรณ์ เอื้อการ

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายอัศนีย์ คำประดิษฐ์

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายอนุสรณ์ กางตา

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายฉัตรชัย หรี่วงษ์

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายวรากร จันสุปิน

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายสุทธิพันธ์ โสภางาม

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายณัฐวุฒิ สุนันต์

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายวิเชียร สอนศิริ

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายอุทัย แป้นแก้ว

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายกฤตนัย มะโนเรือง

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายอัษฎาวุธ บัวกล้า

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    


นางตอง พรามโม

คนงานประมง
(ลูกจ้างงานเงินทุนหมุนเวียน ฯ)
    
นางนภัสวรรณ โสภางาม

คนงานประมง
(ลูกจ้างงานเงินทุนหมุนเวียน ฯ)
    
นายสมคิด มูลเพ็ง

คนงานประมง
(ลูกจ้างงานเงินทุนหมุนเวียน ฯ)
    
นางจันทร์สว่าง บัวกล้า

คนงานประมง
(ลูกจ้างงานเงินทุนหมุนเวียน ฯ)
    
นางสาวนันท์นภัท สมทรง

คนงานประมง
(ลูกจ้างงานเงินทุนหมุนเวียน ฯ)
    


นายทวี แป้นแก้ว

งานผลิตพันธุ์ปลายี่สกเทศ
(จ้างเหมาดำเนินงาน)
    
นายสมปอง คิดดี

งานรักษาความปลอดภัย
(จ้างเหมาดำเนินงาน)
    
นายณัฐนนท์ ม่วงอ่อน

งานผลิตพันธุ์ปลานิล
(จ้างเหมาดำเนินงาน)
    
นายธันวา แป้นแก้ว

งานผลิตพันธุ์ปลาตะเพียนขาว
(จ้างเหมาดำเนินงาน)
    
นายธีระ เคลือบแก้ว

งานรักษาความปลอดภัย
(จ้างเหมาดำเนินงาน)
    
นายวราวุฒิ ศรีปวนใจ

งานผลิตพันธ์ุปลาพื้นเมือง
(จ้างเหมาดำเนินงาน)
    
นางสาวชณิกานต์ นาคยิ้ม

งานบันทึกข้อมูล
(จ้างเหมาดำเนินงาน)
    

Copyright © 2016-2020 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก หมู่ที่ ๖ ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐