นายจีรศักดิ์ สมทรง

ผู้อำนวยการศูนย์ ฯ
    


นายพงศ์ศธร จันทร์สุนทราพร

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวภาอภิภา แจ้งอนันต์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวเมษา คำเครือ

เจ้าพนักงานธุรการ
(ชำนาญงาน)
    


ว่าง


(ลูกจ้างประจำ)
    
ว่าง


(ลูกจ้างประจำ)
    
นายพิทักษ์ วงษ์เสนสะ

พนักงานการประมง ส๒
(ลูกจ้างประจำ)
    
นายเอี๊ยด บัวกล้า

พนักงานการประมง ส๒
(ลูกจ้างประจำ)
    


นายณัฐธัตชิศ ฉ่ำมา

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาววราลักษณ์ พูลเลิศ

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางอัจฉรา เรทณู

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายดนุพล เชาวนปรีชา

เจ้าหน้าที่ประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวจารุณี อักษรศรี

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายภราดร หาญละคร

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายนิยม พรามโม

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายสมเกียรติ ทิมทอง

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายสมยศ วงศ์โม้

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายวิเชียร มูลเพ็ง

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายพิบูรณ์ เอื้อการ

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายอัศนีย์ คำประดิษฐ์

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายอนุสรณ์ กางตา

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายฉัตรชัย หรี่วงษ์

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายวรากร จันสุปิน

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายสุทธิพันธ์ โสภางาม

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายณัฐวุฒิ สุนันต์

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายวิเชียร สอนศิริ

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายอุทัย แป้นแก้ว

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายกฤตนัย มะโนเรือง

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายอัษฎาวุธ บัวกล้า

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    


นางนภัสวรรณ โสภางาม

คนงานประมง
(ลูกจ้างงานเงินทุนหมุนเวียน ฯ)
    
นายสมคิด มูลเพ็ง

คนงานประมง
(ลูกจ้างงานเงินทุนหมุนเวียน ฯ)
    
นางจันทร์สว่าง บัวกล้า

คนงานประมง
(ลูกจ้างงานเงินทุนหมุนเวียน ฯ)
    
นางสาวนันท์นภัท สมทรง

คนงานประมง
(ลูกจ้างงานเงินทุนหมุนเวียน ฯ)
    
นายทวี แป้นแก้ว

คนงานประมง
(ลูกจ้างงานเงินทุนหมุนเวียน ฯ)
    


นายณัฐนนท์ ม่วงอ่อน

งานผลิตพันธุ์ปลานิล
(จ้างเหมาดำเนินงาน)
    
นายณัฐพงษ์ คำเครือ

พนักงานขับรถยนต์
(จ้างเหมาดำเนินงาน)
    
นายไชยากร ม่วงอ่อน

งานรักษาความปลอดภัย
(จ้างเหมาดำเนินงาน)
    
นางสาวสุกัญญา กันธิยะ

คนงานประมง
(จ้างเหมาดำเนินงาน)
    
นายไพวรรณ มุคำ

งานรักษาความปลอดภัย
(จ้างเหมาดำเนินงาน)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก หมู่ที่ ๖ ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐    if-tak@dof.in.th   ๐ ๕๕๕๑ ๑๐๒๐, ๐๙ ๕๖๔๓ ๗๕๔๖   ๐ ๕๕๕๑ ๑๐๒๐   แฟนเพจ