พันธุ์สัตว์น้ำที่มีจำหน่ายระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก

 เผยเเพร่: 2020-03-11 |  ผู้สนใจ: 380
 

พันธุ์สัตว์น้ำที่มีจำหน่ายระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕

 • ปลายี่สกเทศ ขนาด ๕ - ๗ ซม. ราคาตัวละ ๕๐ สต.
 • ปลายี่สกเทศ ขนาด ๗ - ๑๐ ซม. ราคาตัวละ ๑ บาท
 • ปลานิลแดง ขนาด ๓ - ๕ ซม. ราคาตัวละ ๔๐ สต.

 

หมายเหตุ :

๑. ติดต่อสอบถามก่อนซื้อล่วงหน้า ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๕๕๕๑ ๑๐๒๐

๒. หยุดจำหน่ายวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 •   หน่วยงาน: ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก
 •   ประกาศวันที่: 2022-01-10
 •   สิ้นสุดวันที่: 2022-01-14
 •   ติดต่อโทร: ๐ ๕๕๕๑ ๑๐๒๐
 •   E-mail: if-tak@dof.in.th
 •  บทความ
 • แผนปฏิบัติการด้านการประมงน้ำจืด พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐  แนวทางการบริหารจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  คู่มือโครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ช่องทางการชำระเงินค่าจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้งและพันธุ์สัตว์น้ำอื่น ๆ e-Book กรมประมง มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน ภายใต้โครงการ "ตากเมืองสะอาด ปราศจากโฟม (No Foam)" ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมประมง พ.ศ. ๒๕๕๓ และคู่มือการปฏิบัติข้อบังคับกรมประมงว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมประมง พ.ศ. ๒๕๕๓

  สงวนลิขสิทธิ์ 2016-2022 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก

   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก หมู่ที่ ๖ ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐