เกษตรกรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์" ณ จังหวัดพัทลุง

 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา


เกษตรกรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์" ณ จังหวัดพัทลุง 

ข่าว


เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดยะลาและศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดยะลา นำเกษตรกรที่มีศักยภาพในการผลิตสัตว์น้ำอินทรีย์ในเขตพื้นที่อำเภอเบตงและอำเภอเมืองยะลา รวมจำนวน 25 ราย  เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์" ระหว่างวันที่ 7 - 8 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมชัยคณาธานี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ซึ่งในการฝึกอบรมครั้งนี้ มีการบรรยายเรื่องสถานการณ์และทิศทางของสินค้าเกษตรอินทรีย์ วิธีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรฐานระบบอินทรีย์  การตรวจรับรองการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์  และมีกิจกรรมการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นในหัวข้อ แนวทางและวิธีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดยมีเกษตรกรจากจังหวัดพัทลุง และจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมฝึกอบรมครั้งนี้รวม 90 ราย 

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดยะลา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ค...  209   กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว อนุรักษ์วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาการเกษตรอ...  205  กิจกรรม "ลงแหจับปลาบึงละหาร"    158  รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป   151  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง   142  โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ในพื้นที่่อำเภอบันนังสตา   131  ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เครือ...  124  งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day ) พื้นที่อำเภอเมือง...  121  ตรวจประเมินฟาร์มของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร   119  โครงการพัฒนาตามศักยภาพในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในพื้นที่อำเภอรามัน   109


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดยะลา

     ศาลากลางจังหวัดยะลา อาคาร1 ชั้น 1  ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000    fpo_yala@fisheries.go.th   073-213971 มือถือ 098-671-6090   073-242973   แฟนเพจ