Fisherman Shop @ Singburi             วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายเร่งด่วนที่มอบหมายให้กรมประมงดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรชาวประมงในการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากการทำประมงพื้นบ้านของกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านทุกจังหวัดในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยโครงการดังกล่าว กรมประมงมีกำหนดการเปิดร้าน Fisherman Shop @ Bang Khen ณ กรมประมง (ส่วนกลางบางเขน) และ Fisherman Shop ในระดับภูมิภาคทั่วประเทศ
            สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมเปิดร้าน Fisherman Shop @ Singburi ณ ร้านบัวงาม ตลาดชุมชนวัดตราชู ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และร่วมพิธีเปิดออนไลน์พร้อมกันทั่วประเทศในวันดังกล่าว

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชุมติดตามแผน-ผลการดำเนินงานของสำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี งบประมาณ 2565-256...  75   วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดสิงห์บุรี   70  ลงพื้นที่มอบน้ำดื่มให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี ...  57  13ตุลา   53  การประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีประมงอำเภอเข้าร่วม...  46  แจ้งช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เพื่อการรับส่งข้อมูลข่าวสารและหนังสือ...  44  NO GIFT POLICY   40  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายแบบเบ็ดเสร็จด้านการประมง จังหวัดสิงห์บุรี   36  วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)   28  ITA สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี   25


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี

     สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี อาคาร 3 ชั้น ชั้น 3 ถนน สิงห์บุรี - บางพาน ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000      fpo_singburi@fisheries.go.th   0-3650-7184   0-3650-7184   แฟนเพจ