กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง 

 ข้อมูลองค์กร  อำนาจหน้าที่/วิสัยทัศน์


1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารจัดกำรทรัพยากรประมง เครื่องมือประมง การอนุรักษ์ การใช้ ประโยชน์ และแก้ไขปัญหาในเขตจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

2. ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบสุขลักษณะ แพปลา ท่าเทียบเรือ ที่รวบรวมสัตว์น้ำ เรือประมงในเขตจังหวัด ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประมง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. จัดทำ ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลทางด้านการประมงให้เป็นปัจจุบันรวมทั้งจัดทำแผนงานงาน/โครงการ การด้านการพัฒนาประมงและโครงการพิเศษต่าง ๆ

4. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนแจ้งเตือนภัยพิบัติ และหาแนวทางช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ ชาวประมงและเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

5. จัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมประมง/กลุ่มจังหวัด/จังหวัด ด้านการประมง

6. ควบคุม และกำกับดูแลการทำการประมงภายในเขตจังหวัดให้เป็นไปตาม กฎหมายว่าด้วยการประมง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

7. กำกับดูแลการจัดเก็บเงินอากรเครื่องมือทำการประมงและค่าธรรมเนียมการประมง

8. ดำเนินการออกใบอนุญาต หนังสืออนุญาต หนังสือรับรอง และรับจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมงและ เรือขนถ่ายสัตว์น้ำหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ำตามที่กฎหมายกำหนด

9. ให้คำปรึกษา แนะน า และสนับสนุนด้านการบริหารจัดการทรัพยากรประมงแก่สำนักงานประมงอำเภอ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน

10. ดำเนินการสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มและจัดให้มีการขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น

11. ดำเนินการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเลขานุการคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดและ คณะกรรมการเปรียบเทียบในส่วนภูมิภาคตามกฎหมำยว่าด้วยการประมง

12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย