กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง 

 ข้อมูลองค์กร  อำนาจหน้าที่/วิสัยทัศน์


1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ทดสอบ และประเมินผล ทางด้านวิชาการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์ ประมง เศรษฐกิจและสังคม เพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพและแก้ไขปัญหาภายในกลุ่มจังหวัด/จังหวัด

2. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยศักยภาพด้านการประมง ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านการประมง ภายในจังหวัด

3. ศึกษา และจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผู้ประกอบการในกระบวนการผลิต สถิติ ประมงด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการใช้ประโยชน์

4. กำกับ ควบคุม หนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำและพันธุ์สัตว์น้ำตลอดจนระบบการสืบค้นย้อนกลับ

5. จัดทำตัวชี้วัดตำมคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมประมง/กลุ่มจังหวัด/จังหวัด ด้านการเพาะเลี้ยง และการพัฒนาอาชีพด้านการประมง

6. ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม และควบคุมให้มีการดำเนินการตามที่กฎหมาย กำหนด

7. ส่งเสริม ติดตาม และประเมินผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง รวมทั้งพัฒนาเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง สัตว์น้ำ และผู้ประกอบการที่เกี่ยวเนื่องกับการเพาะเลี้ยงให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร

8. ดำเนินการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเลขานุการของคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด

9. สนับสนุนสำนักงำนประมงอำเภอ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพการประมงด้ำนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการแปรรูป

10.การให้บริการทำงวิชาการ ส่งเสริม พัฒนาอาชีพการประมง กำรแก้ไขปัญหาทางด้านการเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำภายในเขตจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

11. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย