สำนักงานประมงอำเภอ

สำนักงานประมงอำเภอ 

 เผยเเพร่: 2018-03-05  |  อ่าน: 730 ครั้ง


             สำนักงานประมงอำเภอประกอบด้วย  ประมงอำเภอเมืองสิงห์บุรี  ประมงอำเภอพรหมบุรี ประมงอำเภออินทร์บุรี ประมงอำเภอบางระจัน และประมงอำเภอค่ายบางระจันสำนักงานประมงอำเภอประกอบด้วย  ประมงอำเภอเมืองสิงห์บุรี  ประมงอำเภอพรหมบุรี ประมงอำเภออินทร์บุรี ประมงอำเภอบางระจัน และประมงอำเภอค่ายบางระจัน ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดอาชีพการประมงที่เหมาะสมในเขตอำเภอ และกำกับให้ธุรกิจและอาชีพการประมงดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อตกลงและมาตรฐานที่กำหนด

2. ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุม กำกับ ดูแล ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการทำการประมงให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประมง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการให้ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและให้บริการทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง

3. ให้คำปรึกษา แนะนำ และสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ดำเนินการเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำ

4. จัดทำข้อมูลการประมงประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานของอำเภอ

5. ให้บริการแก่ชาวประมงและเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และตรวจสอบรับรองกระบวนการผลิตให้ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐานที่กำหนด

6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย