กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ 

 ข้อมูลองค์กร  อำนาจหน้าที่/วิสัยทัศน์


1. งานบริหารทั่วไป งานสารบรรณ งานธุรการ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานสถิติ งานแผนงาน/โครงการ งานบุคคล งานให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป

2. พัฒนาสารสนเทศระดับจังหวัดเพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารและประชาสัมพันธ์งานด้านการประมงใน ระบบสารสนเทศ

3. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการประมงประจำจังหวัด แผนพัฒนาด้านการประมง และฐานข้อมูลด้านการ ประมงของสำนักงานประมงจังหวัดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4. ติดตาม ประเมินผล รวบรวม และรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานประมงจังหวัด

5. ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมประมง/กลุ่มจังหวัด/ จังหวัด

6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย