นายอำพร ศักดิ์เศรษฐ

ประมงจังหวัดสิงห์บุรี
(อำนวยการต้น)
    


นางสาวสุวิมล อนุรักษา

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ)
    
นางสมหวัง สุวรรณ

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)
    
นายสมเกียรติ สุกงาม

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(พนักงานธุรการ ส.3)
    
นายธีรศักดิ์ บุญวงษ์

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(เจ้าหน้าที่ประมง)
    
นางสาวกนกลดา น้อยประไพ

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)
    
นายชโลธร แก้วประเสริฐ

กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(นักวิชาการประมง)
    


นายก้องเกียรติ ปานพรหมมินทร์

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
(นักวิชาการประมงชำนาญการ)
    
นางสาวจิรานุช ขำสะนะ

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    


นายเจริญ แสงเพ็ชร

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายจิรวัฒน์ สมสมัคร

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    


นายธนารักษ์ ปัจฉิม

ประมงอำเภอบางระจัน
(เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน)
    
นายประพันธ์ ศรีเดช

ประมงอำเภอพรหมบุรี
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายวัลลภ ปลั่งดี

ประมงอำเภอเมืองสิงห์บุรี
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นางศิริพร จีนหมิก

ประมงอำเภออินทร์บุรี
(เจ้าพนักงานประมงอาวุโส)
    
นายเอกลักษณ์ พ่วงศรี

ประมงอำเภอค่ายบางระจัน
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี

 สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี อาคาร 3 ชั้น ชั้น 3 ถนน สิงห์บุรี - บางพาน ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000      fpo_singburi@fisheries.go.th   0-3650-7184   0-3650-7184   แฟนเพจ