Fisherman Market @ Singburi วันศุกร์ที 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.

          นายชัยชาญสิทธิ  วิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วย นายสัมฤทธิ์  กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี นายสมชาย  ลีล้าน้อย รองผุ้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
นายอำพร  ศักดิ์เศรษฐ ประมงจังหวัดสิงห์บุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเปิดร้าน Fisherman Market @ Singburi จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านพัฒนาบ้านแม่ลา ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์น้ำทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ ณ ตลาดนัดศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวประมงในการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากการทำประมงพื้นบ้านของกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านทุกจังหวัดในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามนโยบาย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายเร่งด่วน ที่มอบหมายให้กรมประมงดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรชาวประมงในการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากการทำประมงพื้นบ้านของกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านทุกจังหวัดในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี

     สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี อาคาร 3 ชั้น ชั้น 3 ถนน สิงห์บุรี - บางพาน ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000      fpo-singburi@hotmail.com   0-3650-7184   0-3650-7184   แฟนเพจ