Fisherman Market @ Singburi วันศุกร์ที 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.

          นายชัยชาญสิทธิ  วิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วย นายสัมฤทธิ์  กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี นายสมชาย  ลีล้าน้อย รองผุ้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
นายอำพร  ศักดิ์เศรษฐ ประมงจังหวัดสิงห์บุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเปิดร้าน Fisherman Market @ Singburi จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านพัฒนาบ้านแม่ลา ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์น้ำทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ ณ ตลาดนัดศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวประมงในการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากการทำประมงพื้นบ้านของกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านทุกจังหวัดในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามนโยบาย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายเร่งด่วน ที่มอบหมายให้กรมประมงดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรชาวประมงในการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากการทำประมงพื้นบ้านของกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านทุกจังหวัดในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชุมติดตามแผน-ผลการดำเนินงานของสำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี งบประมาณ 2565-256...  73   วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดสิงห์บุรี   70  ลงพื้นที่มอบน้ำดื่มให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี ...  57  13ตุลา   53  การประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีประมงอำเภอเข้าร่วม...  44  แจ้งช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เพื่อการรับส่งข้อมูลข่าวสารและหนังสือ...  44  NO GIFT POLICY   40  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายแบบเบ็ดเสร็จด้านการประมง จังหวัดสิงห์บุรี   35  วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)   28  ลงพื้นที่ติดตามการเชื่อมโยงด้านการตลาด ระหว่างกลุ่มผู้เลี้ยงปลาช่อนแม่ลา   24


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี

     สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี อาคาร 3 ชั้น ชั้น 3 ถนน สิงห์บุรี - บางพาน ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000      fpo_singburi@fisheries.go.th   0-3650-7184   0-3650-7184   แฟนเพจ