วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นายบุญเกิด โสมปัดทุม หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านประมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดขอนแก่น (ก.ช.ภ.จ.) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

 สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น


วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นายบุญเกิด โสมปัดทุม หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านประมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดขอนแก่น (ก.ช.ภ.จ.) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นายบุญเกิด โสมปัดทุม หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านประมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านประมงและประมงอำเภอ ที่มีเกษตรกร ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย ) จำนวน ๑๓ อำเภอ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดขอนแก่น (ก.ช.ภ.จ.) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่) ชั้น ๒  ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ประสบภัยพิบัติ ด้านพืช ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ โดยใช้งบประมาณจากเงินทดรองราชการ ในอำนาจของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประมงอำเภอแวงใหญ่ ร่วมต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ในการเยี่ยมชมและสอบถาม...  167   ประชาสัมพันธ์ : รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมการอบรม ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โครงการ...  162  วันที่ ๒๔ - ๒๕  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น มอบหมาย...  144  วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ลงพื้นที่ติดตามผลผลิตของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ๑ ตำบล ...  119    วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยเจ้าหน...  111  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนาย...  88  เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ชี้แจงทำความเข้าใจกับตัวแทนกลุ่ม...  86  พิธีถวายพานพุ่มเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา...  85  วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐น. นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น...  82  วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ ประมงจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายบ...  81

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น

     ถนน กสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000    khonkaenfisheriesoffice@gmail.com   043-246030   043-246030   แฟนเพจ