รายนามผู้ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัด


รายนามผู้ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัด 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัด

 

1. นายอารีย์  ดีรัตน์                           2534 - 2536

2. นายมนัส  จันทสูตร                        2536 - 2540

3. นายสมประสงค์  โมบัณฑิต            2540 - 2542

4. นายเรืองฤทธิ์  บุตรกสก                 2542 - 2545

5. นายสุเมธ  ตันติกุล                         2545 - 2548

6. ว่าที่ ร.ต.นวรัตว ์ จิตร์ภิรมย์ศรี        2548 - 2552      

7. นายกุศล คงฤทธิ์                           2552 - 2554  

8. นายทวีศักดิ์ ชาญประเสริฐพร        2554 - 2555 

9. ว่าที่ ร.ต.นวรัตน์ จิตร์ภิรมย์ศรี        2556 - 2560

10. นายวิเชียร วรสายัณห์                 2560 - 2562

11. นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ           2562 - ปัจจุบัน