อำนาจหน้าที่ 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินเทคโนโลยีด้านการประมงทุกสาขา เพื่อสนับสนุนให้เกิดธุรกิจและเาชีพการประมงที่เหมาะสม รวมทั้งกำกับดูแลให้การประกอบธุรกิจและการประกอบอาชีพการประมงเป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อตกลง และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

2. ควบคุมและกำกับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการทำการประมงให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. จัดทำแผนพัฒนา แผนปฏิบัติการ และฐานข้อมูลด้านการประมง รวมทั้งสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลด้านการประมง

4. ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดและคณะกรรมการเปรียบเทียบในส่วนภูมิภาคตามกฎหมายว่าด้วยการประมง

5. ให้บริการทางวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการผลิตให้ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐาน

6. ดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาต หนังสืออนุญาต หนังสือรับรอง และรับจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนด

7. จัดเก็บเงินค่าอากร เครื่องมือทำการประมง และค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประมง

8. สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มและจัดให้มีการขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำ และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการพัฒนาด้านการประมง

9. กำกับดูแล ให้คำปรึกษา และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานประมงอำเภอ

10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย