วิสัยทัศน์และพันธกิจหน่วยงาน


วิสัยทัศน์และพันธกิจหน่วยงาน 

 ข้อมูลองค์กร  อำนาจหน้าที่/วิสัยทัศน์

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

วิสัยทัศน์

 

"เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำอย่างยั่งยืนและสินค้าประมงได้มาตรฐาน"

 

พันธกิจ

 

  • เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำและฟาร์มเกษตรกร
  • บริหารจัดการทรัพยากรประมง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
  • พัฒนาฟาร์มและสินค้าประมงให้ได้มาตรฐาน
  • ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ