นายอำพล จินดาวงค์

ประมงจังหวัดขอนแก่น
(อำนวยการ ระดับสูง)
    


นางสาวพรภิมล โพธิ์จันทร์

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
    
นายบัญญัติ ไฝ่จิต

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
(อาวุโส)
    
นางสาวสุพัสตรา เหล็กจาน

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
    


นางสาวสุวลี ฤทธิ์แผ่ว

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(ชำนาญงาน)
    
นางสาวชนากานต์ บุญมี

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางชัชฎาภรณ์ กอนเกิด

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    
นางรินรวี นครศรี

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    


นายผจญ พิลา

ประมงอำเภอเมืองขอนแก่น
    
นายเอกพจน์ พรหมแสง

ประมงอำเภอหนองสองห้อง
    
นายวิษณุ ชูวงศ์จันทรมาศ

ประมงอำเภอชุมแพ
    
นายคชภัคพงศ์ ดวงมะลา

ประมงอำเภอสีชมพู
    
นายสุธี แปะทา

ประมงอำเภอมัญจาคีรี
    
ว่าง

ประมงอำเภอแวงใหญ่
    
นายชูพงษ์ โยธาวงค์

ประมงอำเภอบ้านไผ่
    
นางสาวบุรัสกร แสงไกร

ประมงอำเภอกระนวน
    
ว่าง

ประมงอำเภอพล
    
นางสาวสาวิตรี วงศ์สุวรรณ

ประมงอำเภอภูเวียง
(อาวุโส)
    
นางสาวสุอารีย์ ศรีโฮง

ประมงอำเภอบ้านแฮด
    
นายพลศักดิ์ มีศรี

ประมงอำเภอน้ำพอง
    
นางสาวสุภานิดา ศรีวงกต

ประมงอำเภอหนองเรือ
    
นายอธิวัฒน์ กิติพิชยพัฒน์

ประมงอำเภออุบลรัตน์
    
นายทวิช แก้ววังสาร

พนักงานขับรถยนต์
(ลูกจ้างประจำ)
    


นางสาวสุภาพ จันทะจร

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางบุณฑริกา รุ่งราตรี

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวไพรสุดา รักษาก้านตง

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวสโรชา สุดชารี

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวมาริสา วงษ์ธรรม

เจ้าพนักงานธุรการ
(พนักงานราชการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น

 ถนน กสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000    khonkaenfisheriesoffice@gmail.com   043-246030   043-246030   แฟนเพจ