นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ

ประมงจังหวัดขอนแก่น
    


นางสาวพรภิมล โพธิ์จันทร์

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
    
นายบุญเกิด โสมปัดทุม

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
    
นางสาวสุพัสตรา เหล็กจาน

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
    


นางสาวสุวลี ฤทธิ์แผ่ว

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(ชำนาญงาน)
    
นางสาวชนากานต์ บุญมี

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางชัชฎาภรณ์ กอนเกิด

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    
นางรินรวี นครศรี

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    


นายผจญ พิลา

ประมงอำเภอเมืองขอนแก่น
    
นายเอกพจน์ พรหมแสง

ประมงอำเภอหนองสองห้อง
    
นายวิษณุ ชูวงศ์จันทร์มาศ

ประมงอำเภอชุมแพ
    
นายคชภัคพงศ์ ดวงมะลา

ประมงอำเภอสีชมพู
    
นายสุธี แปะทา

ประมงอำเภอมัญจาคีรี
    
นางสาววิลัยวัลย์ พาขุนทด

ประมงอำเภอแวงใหญ่
    
นายชูพงษ์ โยธาวงค์

ประมงอำเภอบ้านไผ่
    
นางสาวบุรัสกร แสงไกร

ประมงอำเภอกระนวน
    
ว่าง

ประมงอำเภอพล
    
นางสาวฐิตานันท์ มหาโภคะ

ประมงอำเภอภูเวียง
    
นางสาวสุอารีย์ ศรีโฮง

ประมงอำเภอบ้านแฮด
    
นายพลศักดิ์ มีศรี

ประมงอำเภอน้ำพอง
    
นางสาวสุภานิดา ศรีวงกต

ประมงอำเภอหนองเรือ
    
นายอธิวัฒน์ กิติพิชยพัฒน์

ประมงอำเภออุบลรัตน์
    
นายทวิช แก้ววังสาร

พนักงานขับรถยนต์
(ลูกจ้างประจำ)
    


นางสาวสุภาพ จันทะจร

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางบุณฑริกา รุ่งราตรี

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวไพรสุดา รักษาก้านตง

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวสโรชา สุดชารี

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวมาริสา วงษ์ธรรม

เจ้าพนักงานธุรการ
(พนักงานราชการ)
    


ว่าง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการ)
    
นายกรกต เฟื่องโคตร

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวกนกพร ผุยชา

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการ)
    
ว่าที่ ร.ตหญิง อรพรรณ สิงห์นันท์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการ)
    
ว่าง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการ)
    
นายพงษ์วราห์ มาสิงห์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(พนักงานราชการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น

 ถนน กสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000    khonkaenfisheriesoffice@gmail.com   043-246030   043-246030   แฟนเพจ