บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น
นายไชยวัฒน์ รัตนดาดาษ

ประมงจังหวัดขอนแก่น
    


นางสาวพรภิมล โพธิ์จันทร์

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
    
นายบุญเกิด โสมปัดทุม

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
    
นางสาวสุพัสตรา เหล็กจาน

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
    
ว่าง

ประมงอำเภอเมืองขอนแก่น
    
นายเอกพจน์ พรหมแสง

ประมงอำเภอหนองสองห้องรับผิดชอบอำเภอเปือยน้อย
    
นายวิษณุ ชูวงศ์จันทร์มาศ

ประมงอำเภอชุมแพรับผิดชอบอำเภอภูผาม่าน
    
นายคชภัคพงศ์ ดวงมะลา

ประมงอำเภอสีชมพูรับผิดชอบอำเภอหนองนาคำ
    
นายสุธี แปะทา

ประมงอำเภอมัญจาคีรีรับผิดชอบอำเภอโคกโพธิ์ไชย
    
นางสาววิลัยวัลย์ พาขุนทด

ประมงอำเภอแวงใหญ่รับผิดชอบอำเภอแวงน้อย
    
นายชูพงษ์ โยธาวงค์

ประมงอำเภอบ้านไผ่รับผิดชอบอำเภอชนบท
    
นางสาวบุรัสกร แสงไกร

ประมงอำเภอกระนวน
(เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน)
    
นายสมเจตน์ รัตนชู

ประมงอำเภอพลรับผิดชอบอำเภอโนนศิลา
    
นางสาวฐิตานันท์ มหาโภคะ

ประมงอำเภอภูเวียงรับผิดชอบอำเภอเวียงเก่า
    
นางสาวสุอารีย์ ศรีโฮง

ประมงอำเภอบ้านแฮดรับผิดชอบอำเภอพระยืน
    
นายพลศักดิ์ มีศรี

ประมงอำเภอน้ำพองรับผิดชอบอำเภอเขาสวนกวาง
    
นางสาวสุภานิดา ศรีวงกต

ประมงอำเภอหนองเรือรับผิดชอบอำเภอบ้านฝาง
    


นางสาวสุวลี ฤทธิ์แผ่ว

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(ชำนาญงาน)
    
นางสาวชนากานต์ บุญมี

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางชัชฎาภรณ์ กอนเกิด

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    
นางรินรวี นครศรี

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    


นางสาวสุภาพ จันทะจร

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายทวิช แก้ววังสาร

พนักงานขับรถยนต์
(ลูกจ้างประจำ)
    
นางบุณฑริกา รุ่งราตรี

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวไพรสุดา รักษาก้านตง

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวสโรชา สุดชารี

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานราชการ)
    
นายสมจิตร แก้วบุญเรือง

พนักงานขับรถยนต์
(ลูกจ้างประจำ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น

 ถนน กสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000