การประชุมการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลา การให้บริการอนุมัติและการอนุญาตตามกระบวนงานในคู่มือสำหรับประชาชน

 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร


การประชุมการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลา การให้บริการอนุมัติและการอนุญาตตามกระบวนงานในคู่มือสำหรับประชาชน 

ข่าวกิจกรรม+บทความ


วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลา การให้บริการอนุมัติและการอนุญาตตามกระบวนงานในคู่มือสำหรับประชาชน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เเละข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการพิจารณาปรับลดขั้นตอนระยะเวลาการให้บริการ ที่ระบุอยู่ในคู่มือประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกให้เเก่ผู้รับบริการ โดยพัฒนาเป็นการให้บริการในรูปเเบบของระบบดิจิทัล เเละการพัฒนาลดขั้นตอนเเละระยะเวลาในรูปแบบเดิม (walk in) อาทิเช่น การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1), การออกใบรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำ, การขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลเพื่อการนำเข้ามาเพาะพันธุ์, การออกหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก, การแจ้งเข้า-ออกของเรือประมง, การออกใบอนุญาตให้ผู้ประกอบกิจการแพปลา เป็นต้น โดยการพิจารณาครั้งนี้มีกระบวนงานที่ร่วมพิจารณารวมทั้งสิ้น 51 งานบริการ


ขอบคุณภาพข่าวจาก #กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

     เลขที่ 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร เกษตรกลาง กรุงเทพมหานคร 10900      adgfish@gmail.com   02-5620590   02-5796729   แฟนเพจ