การประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการและจัดเตรียมข้อมูลเพื่อปรับเปลี่ยนเป้าหมายตัวชี้วัด รอบ 12 เดือน ในระดับ กระทรวงและระดับกรมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร


การประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการและจัดเตรียมข้อมูลเพื่อปรับเปลี่ยนเป้าหมายตัวชี้วัด รอบ 12 เดือน ในระดับ กระทรวงและระดับกรมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ข่าวกิจกรรม+บทความ


วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. กรมประมงมอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กพร. กพช. ศทส. และ กมป. เข้าประชุมติดตามความก้าวหน้า การดำเนินการและจัดเตรียมข้อมูลเพื่อปรับเปลี่ยนเป้าหมายตัวชี้วัด รอบ 12 เดือน ในระดับ กระทรวงและระดับกรมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี นางสาวนฤมล สงวนวงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน เพื่อรับทราบ ปฏิทินการติดตามและประเมินผลส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และพิจารณาหารือร่วมกันในประเด็นความก้าวหน้า การดำเนินงาน และจัดเตรียมข้อมูลเพื่อปรับเปลี่ยนเป้าหมายตัวชี้วัด รอบ 12 ในระดับกระทรวง และระดับกรมของกรทรวงเกษตรและสหกรณ์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  " การประกวดหน่วยงานกรมประมงที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ประจำปี 2565 "   771   การประชุมการเตรียมการสำหรับการเข้ารับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบร...  137  การประชุมหารือเรื่อง การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรเพื่อเตรียมไปสู่ผู้ประกอบการ   136  การประชุมการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลา การให้บริการอนุมัติและการอ...  133  การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบั...  129  การประชุมคณะอำนวยการจัดการประกวดหน่วยงานกรมประมงที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Best Pract...  109  การประชุมการเตรียมการสำหรับการเข้ารับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบร...  108  การประชุมการปรับปรุงระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตและการทบทวน กฎหมายตามพระราชบัญญัติกา...  106  การตรวจประเมิน รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) ประจำปี ...  93  พิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565   89


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

     เลขที่ 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร เกษตรกลาง กรุงเทพมหานคร 10900      adgfish@gmail.com   02-5620590   02-5796729   แฟนเพจ