การประชุมการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร


การประชุมการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ข่าวกิจกรรม+บทความ


วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 09.00 -16.00 น. กรมประมงมอบหมายให้  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เข้าประชุมการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดโดย สำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อรับฟังระบบการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 และจะเปิดระบบให้หน่วยงานเข้าประเมินระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2565 ทาง awards.opdc.go.th/awardsregiste และ สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่สมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ประจำปี  พ.ศ. 2565 ขอให้แจ้งความประสงค์เพื่อยืนยันการให้คะแนนจากผลตรวจการประเมินเองในขั้นตอนที่ 1 หรือจะขอรับการประเมินใหม่เพื่อนำคะแนนไปใช้ในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  " การประกวดหน่วยงานกรมประมงที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ประจำปี 2565 "   771   การประชุมการเตรียมการสำหรับการเข้ารับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบร...  137  การประชุมหารือเรื่อง การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรเพื่อเตรียมไปสู่ผู้ประกอบการ   136  การประชุมการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลา การให้บริการอนุมัติและการอ...  133  การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบั...  129  การประชุมคณะอำนวยการจัดการประกวดหน่วยงานกรมประมงที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Best Pract...  109  การประชุมการเตรียมการสำหรับการเข้ารับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบร...  108  การประชุมการปรับปรุงระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตและการทบทวน กฎหมายตามพระราชบัญญัติกา...  106  การตรวจประเมิน รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) ประจำปี ...  93  พิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565   89


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

     เลขที่ 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร เกษตรกลาง กรุงเทพมหานคร 10900      adgfish@gmail.com   02-5620590   02-5796729   แฟนเพจ