การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการถ่ายโอนภารกิจด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบออนไลน์

 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร


การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการถ่ายโอนภารกิจด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบออนไลน์ 

ข่าวกิจกรรม+บทความ


วันพฤหัสบดี ที่17 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม กพร. กรมประมงมอบหมายให้นางสาวณัฐพร สนธิ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร พร้อมด้วยผู้แทนจาก กมป. กตส. กพท. กพส. และ เจ้าหน้าที่ กพร. ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการถ่ายโอนภารกิจด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีนายสำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในการประชุม เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน และพิจารณาปรับปรุง (ร่าง) แผนการถ่ายโอนภารกิจด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ปีงบประมาณ 2563- 2570) เพื่อเสนอสำนักงาน ก.พ.ร. เสนอต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการทบทวนบทบาทภารกิจและปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการเพื่อพิจารณาต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  " การประกวดหน่วยงานกรมประมงที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ประจำปี 2565 "   376   หารือแนวทางการพัฒนาระบบงานบริการกรมประมงเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ งานบริการ ค...  184  ความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการในระบบ Citizen.info ปี 2564   159  การประชุมหารือแนวทางการดำเนินการพัฒนาระบบรับรองมาตรฐาน GAP ภายใต้โครงการวิเคราะห...  152  การประชุม คณะทำงานพิจารณาการสมัครรับรางวัลเลิศรัฐ ครั้งที่ 1/2565   149  การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPI...  146  การประชุมหารือการปรับปรุงการจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4...  143  ประชุมหารือการพัฒนางานบริการการขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบ1)ผู้ประกอบการ (ทบ2)และผู้ท...  137  การประชุมชี้แจง เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จด้วย Objectives and...  131  ประชุมหารือการพัฒนางานบริการระบบรับรองมาตรฐาน GAP เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้โค...  130


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

     เลขที่ 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร เกษตรกลาง กรุงเทพมหานคร 10900      adgfish@gmail.com   02-5620590   02-5796729   แฟนเพจ