การประชุม คณะทำงานพิจารณาการสมัครรับรางวัลเลิศรัฐ ครั้งที่ 1/2565

 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร


การประชุม คณะทำงานพิจารณาการสมัครรับรางวัลเลิศรัฐ ครั้งที่ 1/2565 

ข่าวกิจกรรม+บทความ


วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอินทรี ชั้น 4 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง มอบหมายให้ นางสุวิมล สี่หิรัญวงศ์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าผู้เชี่ยวชาญ กรมประมง เป็นประธานการประชุม คณะทำงานพิจารณาการสมัครรับรางวัลเลิศรัฐ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบและสรุปผลงานของกรมประมงที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ปี พ.ศ. 2564, หารือพิจารณาโครงการ/ผลงานที่หน่วยงานเสนอสมัครรับรางวัลเลิศรัฐ ปี พ.ศ. 2565 เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด, การกำหนดระยะเวลาในการส่งใบสมัครทางระบบออนไลน์ และประเด็นอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

 

เครดิต ขอบคุณภาพข่าวจาก #กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  หารือแนวทางการพัฒนาระบบงานบริการกรมประมงเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ งานบริการ ค...  140   ความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการในระบบ Citizen.info ปี 2564   130  การประชุม คณะทำงานพิจารณาการสมัครรับรางวัลเลิศรัฐ ครั้งที่ 1/2565   122  การประชุมหารือแนวทางการดำเนินการพัฒนาระบบรับรองมาตรฐาน GAP ภายใต้โครงการวิเคราะห...  120  การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำตัวชี้วัดขับเคลื่อนการบูรณาการร่วมกัน (Joint KPI...  115  การประชุมหารือการปรับปรุงการจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4...  114  ประชุมหารือการพัฒนางานบริการการขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบ1)ผู้ประกอบการ (ทบ2)และผู้ท...  105  ประชุมหารือการพัฒนางานบริการระบบรับรองมาตรฐาน GAP เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้โค...  100  การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการถ่ายโอนภารกิจด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของกร...  95  ประชุมคณะทำงานติดตามการพัฒนาระบบราชการของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   94


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

     เลขที่ 50 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร เกษตรกลาง กรุงเทพมหานคร 10900      adgfish@gmail.com   02-5620590   02-5796729   แฟนเพจ