การประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ครั้งที่ 3/2565

 กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง


การประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ครั้งที่ 3/2565 

ข่าวกิจกรรม


วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมปากเปี่ยน ชั้น 5 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบ Hybrid Meeting พร้อมด้วยนายธนาวุฒิ กุลจิตติชนก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม นายปรีชา พาชื่นใจ ผู้อำนวยการกองตรวจราชการกรม นายสฤษฏ์พัฒน์ ภมรวิสิฐ รองประธานกรรมการสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย นายพิชัย แซ่ซิ้ม เลขาธิการสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผู้แทนธนาคารออมสิน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบผลการดำเนินการโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ตลอดจนพิจารณาการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ระยะที่ 2 เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปตามขั้นตอน หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนด

#กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ระยะที่ 2   787   ประมาณการการค้าสินค้าประมงของไทย ปี 2565   144  กองนโยบายและแผนพัฒนการประมงขอแสดงความยินดีกับบุคลากร   137  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   107  กองนโยบายและแผนพัฒนการประมงขอแสดงความยินดีกับบุคลากร   95  ประกาศกรมประมง   82  รายงานสถานการณ์แนวโน้มตลาดปลานิลของประเทศจีนปี 2559-2564   79  การประชุมร่วมกับผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา   71  การประชุมแนะนำโครงการทะเลปลอดอวน (Net Free Seas) ของ EJF    71  การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 6/2565   68


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง

     ชั้น 5-6 อาคารปรีดากรรณสูต    strategynew2013@gmail.com   0 2561 4739   แฟนเพจ