บทความกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง

การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย

ครั้งที่ 1/2564

วันอังคารที่ 30พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00น.

ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

และผ่านระบบWeb Conference โปรแกรม Zoom

 

เริ่มประชุมเวลา09.00น.

 

                    การประชุมครั้งนี้มีเลขาธิการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เป็นประธานการประชุม มีรองอธิบดีกรมประมง (นายบัญชา สุขแก้ว) ทำหน้าที่แทนอธิบดีกรมประมง เนื่องจากติดราชการและรองอธิบดีกรมประมง (นายถาวร ทันใจ) เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ซึ่งการประชุมครั้งนี้ไม่มีการรับรองรายงานการประชุม เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก มีเรื่องเพื่อทราบ จำนวน 3 เรื่อง และเรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน 6 เรื่อง และวาระอื่นๆ 1 เรื่อง ของกรมเจ้าท่า

                   

การประชุมครั้งนี้มีกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 40คน

 

เลิกประชุมเวลา  11.45 น.

 

การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ

ครั้งที่ 5/2564

วันศุกร์ที่ 19พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00น.

ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

และผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ โปรแกรม Zoom

 

เริ่มประชุมเวลา10.00น.

 

                    การประชุมครั้งนี้มีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม มีรองอธิบดีกรมประมง (นายบัญชา สุขแก้ว) เป็นฝ่ายเลขานุการ ทำหน้าที่แทนอธิบดีกรมประมง เนื่องจาก
ติดราชการ โดยได้รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายฯ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 3พฤศจิกายน2564 โดยมีการติดตามเรื่องตามข้อสั่งการ จำนวน 2 เรื่อง และเรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน 2 เรื่อง และวาระอื่นๆ

                   

การประชุมครั้งนี้มีกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 50คน

 

เลิกประชุมเวลา  11.40 น.

การประชุมคณะอนุกรรมการป้องกัน แก้ไขปัญหา และประสานงาน

การปฏิบัติเกี่ยวกับผลกระทบของการทำประมงต่อสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม

ครั้งที่ 3/2564

วันอังคารที่ 9พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30น.

ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ โปรแกรม Zoom

 

เริ่มประชุมเวลา09.30น.

 

                    การประชุมครั้งนี้มีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม รองอธิบดีกรมประมง(นายบัญชา สุขแก้ว) ทำหน้าที่รองประธานอนุกรรมการ คนที่ 1 แทนอธิบดีกรมประมง เนื่องจากติดราชการผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมงเป็นผู้ช่วยเลขานุการ มีอนุกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมโดยรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 มีเรื่องเพื่อทราบจำนวน 1 เรื่อง และเรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน 4 เรื่อง

                   

เลิกประชุมเวลา  11.45 น.

การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ

ครั้งที่ 4/2564

วันพุธที่ 3พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00น.

ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

และผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ โปรแกรม Zoom

 

เริ่มประชุมเวลา10.00น.

 

                    การประชุมครั้งนี้มีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม มีรองอธิบดีกรมประมง (นายบัญชา สุขแก้ว) เป็นฝ่ายเลขานุการ ทำหน้าที่แทนอธิบดีกรมประมง เนื่องจาก
ติดราชการ โดยได้รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายฯ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 11สิงหาคม 2564 โดยมีการติดตามเรื่องตามข้อสั่งการ จำนวน 3 เรื่อง เรื่องเพื่อทราบจำนวน 1 เรื่อง และเรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน 1 เรื่อง และวาระอื่นๆ

                   

การประชุมครั้งนี้มีกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 50คน

 

เลิกประชุมเวลา  11.10 น.

การประชุมคณะอนุกรรมการป้องกัน แก้ไขปัญหา และประสานงาน

การปฏิบัติเกี่ยวกับผลกระทบของการทำประมงต่อสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม

ครั้งที่ 2/2564

วันอังคารที่ 19ตุลาคม 2564 เวลา 09.30น.

ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ โปรแกรม Zoom

 

เริ่มประชุมเวลา09.30น.

 

                    การประชุมครั้งนี้มีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม รองอธิบดีกรมประมง(นายบัญชา สุขแก้ว) ทำหน้าที่รองประธานอนุกรรมการ คนที่ 1 แทนอธิบดีกรมประมง เนื่องจากติดราชการ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมงเป็นผู้ช่วยเลขานุการ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมโดยรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 มีเรื่องเพื่อทราบจำนวน 1 เรื่อง3 เรื่องย่อย และเรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน 2 เรื่อง

                   

เลิกประชุมเวลา  10.20 น.

การประชุมคณะอนุกรรมการป้องกัน แก้ไขปัญหา และประสานงาน

การปฏิบัติเกี่ยวกับผลกระทบของการทำประมงต่อสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม

ครั้งที่ 1/2564

วันพุธที่ 29กันยายน 2564 เวลา 09.30น.

ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ โปรแกรม Zoom

 

เริ่มประชุมเวลา09.30น.

 

                    การประชุมครั้งนี้มีนายระพีภัทร จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องจากติดราชการมีนายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมงทำหน้าที่รองประธานอนุกรรมการ คนที่ 1 แทนอธิบดีกรมประมง เนื่องจากติดราชการ นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมโดยมีเรื่องเพื่อทราบจำนวน 2 เรื่อง และเรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน 3 เรื่อง

                   

เลิกประชุมเวลา  11.30 น.

การประชุมคณะอนุกรรมการป้องกัน แก้ไขปัญหา และประสานงาน

การปฏิบัติเกี่ยวกับผลกระทบของการทำประมงต่อสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนม

ครั้งที่ 1/2564

วันพุธที่ 29กันยายน 2564 เวลา 09.30น.

ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ โปรแกรม Zoom

 

เริ่มประชุมเวลา09.30น.

 

                    การประชุมครั้งนี้มีนายระพีภัทร จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องจากติดราชการมีนายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมงทำหน้าที่รองประธานอนุกรรมการ คนที่ 1 แทนอธิบดีกรมประมง เนื่องจากติดราชการ นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมโดยมีเรื่องเพื่อทราบจำนวน 2 เรื่อง และเรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน 3 เรื่อง                   

เลิกประชุมเวลา  11.30 น.

การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายในทะเลสาบสงขลา

ครั้งที่ 2/2564

วันจันทร์ที่ 20กันยายน 2564 เวลา 09.30น.

ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ โปรแกรม Zoom

เริ่มประชุมเวลา09.30น.

                    การประชุมครั้งนี้มีเลขาธิการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เป็นประธานการประชุมอธิบดีกรมประมงเป็นรองประธาน และรองอธิบดีกรมประมง (นายบัญชา สุขแก้ว) และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมโดยได้รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 16มีนาคม 2564มีเรื่องเพื่อทราบจำนวน 2 เรื่อง และเรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน 1 เรื่อง                  

เลิกประชุมเวลา  10.45 น.

การประชุมคณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ

และการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร

ครั้งที่ 6/2564

วันพุธที่ 25สิงหาคม 2564 เวลา 13.30น.

ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ โปรแกรม Zoom

 

เริ่มประชุมเวลา13.30น.

                   การประชุมครั้งนี้มีเลขาธิการรัฐมนตรีทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนื่องจากติดราชการ มีอธิบดีกรมประมงรองอธิบดีกรมประมง (นายถาวร ทันใจ) และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมโดยได้รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 14กรกฎาคม 2564 มีเรื่องเพื่อทราบจำนวน 2 เรื่อง และเรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน 3 เรื่อง

การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ

ครั้งที่ 3/2564

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.

ผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ โปรแกรม Zoom

 

เริ่มประชุมเวลา  10.00 น.

 

                    การประชุมครั้งนี้มีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม มีรองอธิบดีกรมประมง (นายถาวร ทันใจ) เป็นฝ่ายเลขานุการ ทำหน้าที่แทนอธิบดีกรมประมง เนื่องจากติดราชการ โดยได้รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายฯ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 โดยมีเรื่องเพื่อทราบ จำนวน 2 เรื่อง และเรื่องเพื่อพิจารณา จำนวน 2 เรื่อง และวาระอื่น ๆ  

                   

การประชุมครั้งนี้มีกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 40 คน

 

เลิกประชุมเวลา  10.50 น.

วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมปลาตะพัดทอง อาคารกองประมงต่างประเทศ กรมประมง นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติสภาการประมง พ.ศ..... และร่างพระราชบัญญัติกองทุนประมง พ.ศ..... ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting เพื่อร่วมกันให้ความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติสภาการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ.....จากหน่วยงานต่างๆ และแนวทางการดำเนินการ โดยมีนายอรรถพร พลบุตร คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาครัฐ เข้าร่วมประชุม ดังนี้ สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย สมาคมการประมงนอกน่านน้ำไทย สมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป สมาคมประมงอวนล้อมจับแห่งประเทศไทย สมาคมการประมงทะเลไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย เครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทย สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย สมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาทะเลไทย สมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาไทย กรมบัญชีกลาง สภาเกษตรกรแห่งชาติ และหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกรมประมง

#กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

  •  บทความ
  •  Hits 10 อันดับ