บทความกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง

การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย

ครั้งที่ 6/2564

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น.

 ห้องประชุมปากเปี่ยน ชั้น 5 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

ผ่านระบบ Web Conference โปรแกรม Zoom

เริ่มประชุมเวลา  13.30 น.

                         การประชุมครั้งนี้มีพลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม นายวิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยอนุกรรมการฯ โดยได้รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 และครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 โดยฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งเรื่องเพื่อทราบ จำนวน 1 เรื่อง และได้ร่วมกันพิจารณา จำนวน 3 เรื่อง

เลิกประชุมเวลา  15.40 น.

การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย

ครั้งที่ 5/2564

วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น.

 ห้องประชุมตะพัดทอง ชั้น 2 กองประมงต่างประเทศ กรมประมง

ผ่านระบบ Web Conference โปรแกรม Zoom

 

เริ่มประชุมเวลา  13.30 น.

                         การประชุมครั้งนี้เนื่องจากพลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ประธานอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายติดภารกิจ จึงมอบหมายพลตำรวจเอก จารุวัฒน์ ไวศยะ ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมแทน มีนายวิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เป็นเลขานุการ โดยได้ร่วมกันพิจารณาเรื่องเร่งด่วน จำนวน 2 เรื่อง

เลิกประชุมเวลา  14.30 น.

การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ

ครั้งที่ 2/2564

วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ ชั้น 3 อาคารสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล

ด้วยระบบประชุมทางไกลออนไลน์ โปรแกรม Zoom

เริ่มประชุมเวลา  10.00 น.

                   การประชุมครั้งนี้มีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม มีอธิบดีกรมประมง เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยได้รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 โดยมีเรื่องเพื่อทราบ จำนวน 5 วาระใหญ่ 4 วาระย่อย และร่วมกันพิจารณา จำนวน 3 เรื่อง           

การประชุมครั้งนี้มีกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 30 คน

เลิกประชุมเวลา  11.30 น.

การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย

ครั้งที่ 4/2564

วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น.

ด้วยระบบประชุมทางไกลออนไลน์ โปรแกรม Zoom

ณ ห้องประชุมปากเปี่ยน ชั้น 5 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

เริ่มประชุมเวลา  13.30 น.

                         การประชุมครั้งนี้เนื่องจากพลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ประธานอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายติดภารกิจ จึงมอบหมาย พลตำรวจเอก จารุวัฒน์ ไวศยะ ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมแทน มีนายวิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง ทำ เลขานุการ โดยได้ร่วมกันรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 มีเรื่องเพื่อทราบจำนวน 4 เรื่อง และได้ร่วมกันพิจารณา จำนวน 4 เรื่อง

เลิกประชุมเวลา  15.15 น.

การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายในทะเลสาบสงขลา

ครั้งที่ 1/2564

วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น.

                         การประชุมครั้งนี้มีรองอธิบดีกรมประมง (นายบัญชา สุขแก้ว) เป็นประธานการประชุม ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง เป็นคณะทำงานและเลขานุการ โดยฝ่ายเลขาได้แจ้งที่ประชุมเรื่อง
เพื่อทราบ จำนวน 3 เรื่อง และได้ร่วมพิจารณา จำนวน 1 เรื่อง

เลิกประชุมเวลา  12.00 น.

วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนสินค้าประมงในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) เพื่อเตรียมวางแผนการขับเคลื่อนสินค้าประมงในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ระยะเวลา 5 ปี (2566-2570) โดยคณะทำงาน ฯ ได้ร่วมพิจารณาถึงชนิดสัตว์น้ำที่จะเป็นต้นแบบในการส่งเสริมการเลี้ยงในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก อาทิ กุ้งก้ามกราม ปลากดคัง ปลาสลิด ปลานิล จระเข้ ปลาดุก ปลากะพงขาว กุ้งทะเล ปูทะเล และปลาช่อนทะเล เป็นต้น และนอกจากนี้ คณะทำงานฯ ยังได้ร่วมหารือกับหน่วยงานเกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เพื่อพิจารณาถึงร่างกรอบความร่วมมือในการพัฒนาสินค้าประมงให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด สามารถเพิ่มมูลค่าจากการใช้นวัตกรรม สำหรับสร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรกรได้ในอนาคตต่อไป

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมประมง

การประชุมคณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงพื้นบ้าน

ครั้งที่ 1/2564

วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

 

เริ่มประชุมเวลา  13.30 น.

 

การประชุมครั้งนี้มีรองอธิบดีกรมประมง (นายถาวร ทันใจ) เป็นประธานการประชุม ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ โดยได้ร่วมกันรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 และได้ร่วมกันพิจารณา จำนวน 1 เรื่อง

 

 

เลิกประชุมเวลา  15.45 น.

การประชุมคณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงพื้นบ้าน

ครั้งที่ 1/2564

วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

 

เริ่มประชุมเวลา  13.30 น.

 

การประชุมครั้งนี้มีรองอธิบดีกรมประมง (นายถาวร ทันใจ) เป็นประธานการประชุม ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ โดยได้ร่วมกันรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 และได้ร่วมกันพิจารณา จำนวน 1 เรื่อง

 

 

เลิกประชุมเวลา  15.45 น.

การประชุมคณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงพื้นบ้าน

ครั้งที่ 1/2564

วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

 

เริ่มประชุมเวลา  13.30 น.

 

การประชุมครั้งนี้มีรองอธิบดีกรมประมง (นายถาวร ทันใจ) เป็นประธานการประชุม ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ โดยได้ร่วมกันรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 และได้ร่วมกันพิจารณา จำนวน 1 เรื่อง

 

 

เลิกประชุมเวลา  15.45 น.

การประชุมคณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงพื้นบ้าน

ครั้งที่ 1/2564

วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

 

เริ่มประชุมเวลา  13.30 น.

 

การประชุมครั้งนี้มีรองอธิบดีกรมประมง (นายถาวร ทันใจ) เป็นประธานการประชุม ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ โดยได้ร่วมกันรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 และได้ร่วมกันพิจารณา จำนวน 1 เรื่อง

 

 

เลิกประชุมเวลา  15.45 น.

การประชุมคณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงพื้นบ้าน

ครั้งที่ 1/2564

วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

 

เริ่มประชุมเวลา  13.30 น.

 

การประชุมครั้งนี้มีรองอธิบดีกรมประมง (นายถาวร ทันใจ) เป็นประธานการประชุม ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ โดยได้ร่วมกันรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 และได้ร่วมกันพิจารณา จำนวน 1 เรื่อง

 

 

เลิกประชุมเวลา  15.45 น.

การประชุมคณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงพื้นบ้าน

ครั้งที่ 1/2564

วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

 

เริ่มประชุมเวลา  13.30 น.

 

การประชุมครั้งนี้มีรองอธิบดีกรมประมง (นายถาวร ทันใจ) เป็นประธานการประชุม ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ โดยได้ร่วมกันรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 และได้ร่วมกันพิจารณา จำนวน 1 เรื่อง

 

 

เลิกประชุมเวลา  15.45 น.

วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมปากเปี่ยน ชั้น 5 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารลูกหนี้ค้างจ่ายของเงินทุนหมุนเวียน เพื่อประกอบอาชีพการประมงทะเลหรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ Video Conference โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือพิจารณาทางเลือกการแก้ไขปัญหาหนี้สินของลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบอาชีพการประมงทะเลหรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 13 ราย ตามกรอบแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรโครงการส่งเสริมหรือสงเคราะห์ของรัฐ 

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 

วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมปากเปี่ยน ชั้น 5 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารลูกหนี้ค้างจ่ายของเงินทุนหมุนเวียน เพื่อประกอบอาชีพการประมงทะเลหรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ Video Conference โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือพิจารณาทางเลือกการแก้ไขปัญหาหนี้สินของลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบอาชีพการประมงทะเลหรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 13 ราย ตามกรอบแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรโครงการส่งเสริมหรือสงเคราะห์ของรัฐ 

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 

การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย

ครั้งที่ 3/2564

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

 

เริ่มประชุมเวลา  13.30 น.

 

                         การประชุมครั้งนี้มีพลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม อธิบดีกรมประมง เป็นกรรมการ และรองอธิบดีกรมประมง (นายวิชาญ อิงศรีสว่าง) เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีรองอธิบดีกรมประมง (นายบัญชา สุขแก้ว) และรองอธิบดีกรมประมง (นายถาวรทันใจ) เข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ มีกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 35 คน ได้ร่วมกันรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 โดยการประชุมครั้งนี้ มีเรื่องเพื่อทราบ จำนวน 4 เรื่อง และได้ร่วมกันพิจารณา จำนวน 5 เรื่อง และมีวาระอื่น ๆ จำนวน 1 เรื่อง

 

เลิกประชุมเวลา  17.00 น.

การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย

ครั้งที่ 3/2564

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

 

เริ่มประชุมเวลา  13.30 น.

 

                         การประชุมครั้งนี้มีพลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม อธิบดีกรมประมง เป็นกรรมการ และรองอธิบดีกรมประมง (นายวิชาญ อิงศรีสว่าง) เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีรองอธิบดีกรมประมง (นายบัญชา สุขแก้ว) และรองอธิบดีกรมประมง (นายถาวรทันใจ) เข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ มีกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 35 คน ได้ร่วมกันรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 โดยการประชุมครั้งนี้ มีเรื่องเพื่อทราบ จำนวน 4 เรื่อง และได้ร่วมกันพิจารณา จำนวน 5 เรื่อง และมีวาระอื่น ๆ จำนวน 1 เรื่อง

 

เลิกประชุมเวลา  17.00 น.

การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย

ครั้งที่ 3/2564

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

 

เริ่มประชุมเวลา  13.30 น.

 

                         การประชุมครั้งนี้มีพลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม อธิบดีกรมประมง เป็นกรรมการ และรองอธิบดีกรมประมง (นายวิชาญ อิงศรีสว่าง) เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีรองอธิบดีกรมประมง (นายบัญชา สุขแก้ว) และรองอธิบดีกรมประมง (นายถาวรทันใจ) เข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ มีกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 35 คน ได้ร่วมกันรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 โดยการประชุมครั้งนี้ มีเรื่องเพื่อทราบ จำนวน 4 เรื่อง และได้ร่วมกันพิจารณา จำนวน 5 เรื่อง และมีวาระอื่น ๆ จำนวน 1 เรื่อง

 

เลิกประชุมเวลา  17.00 น.

การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย

ครั้งที่ 3/2564

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

 

เริ่มประชุมเวลา  13.30 น.

 

                         การประชุมครั้งนี้มีพลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม อธิบดีกรมประมง เป็นกรรมการ และรองอธิบดีกรมประมง (นายวิชาญ อิงศรีสว่าง) เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีรองอธิบดีกรมประมง (นายบัญชา สุขแก้ว) และรองอธิบดีกรมประมง (นายถาวรทันใจ) เข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ มีกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 35 คน ได้ร่วมกันรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 โดยการประชุมครั้งนี้ มีเรื่องเพื่อทราบ จำนวน 4 เรื่อง และได้ร่วมกันพิจารณา จำนวน 5 เรื่อง และมีวาระอื่น ๆ จำนวน 1 เรื่อง

 

เลิกประชุมเวลา  17.00 น.

การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย

ครั้งที่ 3/2564

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง

 

เริ่มประชุมเวลา  13.30 น.

 

                         การประชุมครั้งนี้มีพลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม อธิบดีกรมประมง เป็นกรรมการ และรองอธิบดีกรมประมง (นายวิชาญ อิงศรีสว่าง) เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีรองอธิบดีกรมประมง (นายบัญชา สุขแก้ว) และรองอธิบดีกรมประมง (นายถาวรทันใจ) เข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ มีกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 35 คน ได้ร่วมกันรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 โดยการประชุมครั้งนี้ มีเรื่องเพื่อทราบ จำนวน 4 เรื่อง และได้ร่วมกันพิจารณา จำนวน 5 เรื่อง และมีวาระอื่น ๆ จำนวน 1 เรื่อง

 

เลิกประชุมเวลา  17.00 น.

การกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ามีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อนในจับที่จับสัตว์น้ำบางส่วนของ จ.ภูเก็ต พังงา กระบี่ และตรัง พศ.2561 ดาวโหลด

การกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ามีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อนในจับที่จับสัตว์น้ำบางส่วนของ จ.ภูเก็ต พังงา กระบี่ และตรัง พศ.2561 ดาวโหลด

วันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุม กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง และกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมประมง โดยได้มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตามภารกิจสำคัญของกองฯ รวมทั้งรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน พร้อมให้แนวทางการแก้ไขปัญหา รวมถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะในเรื่องความถูกต้อง และเป็นปัจจุบันของข้อมูลที่จะนำไปวิเคราะห์ และใช้ในการกำหนดยุทธศาตร์ ต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งจะเชื่อมโยงไปถึงการวางแผนการปฏิบติงาน แผนงบประมาณ ตลอดจนภาพรวมของกรมประมงต่อไป

#กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

วันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุม กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง และกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมประมง โดยได้มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตามภารกิจสำคัญของกองฯ รวมทั้งรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน พร้อมให้แนวทางการแก้ไขปัญหา รวมถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะในเรื่องความถูกต้อง และเป็นปัจจุบันของข้อมูลที่จะนำไปวิเคราะห์ และใช้ในการกำหนดยุทธศาตร์ ต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งจะเชื่อมโยงไปถึงการวางแผนการปฏิบติงาน แผนงบประมาณ ตลอดจนภาพรวมของกรมประมงต่อไป

#กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

วันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุม กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง และกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมประมง โดยได้มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตามภารกิจสำคัญของกองฯ รวมทั้งรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน พร้อมให้แนวทางการแก้ไขปัญหา รวมถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะในเรื่องความถูกต้อง และเป็นปัจจุบันของข้อมูลที่จะนำไปวิเคราะห์ และใช้ในการกำหนดยุทธศาตร์ ต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งจะเชื่อมโยงไปถึงการวางแผนการปฏิบติงาน แผนงบประมาณ ตลอดจนภาพรวมของกรมประมงต่อไป

#กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 กรมประมง นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ครั้งที่ 2/2564 เพื่อรับทราบผลการดำเนินการโครงการฯ และพิจารณาเรื่องที่ธนาคารออมสินเสนอขอแก้ไขข้อความในโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ร่วมกับคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องผ่าน VDO Conference

#กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

วันที่ 23 มีนาคม 2564 นางสาวสัมพันธ์ ปานจรัตน์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมประมง เนื่องในโอกาศเข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยมีข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรกองฯ ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับ

วันที่ 23 มีนาคม 2564 นางสาวสัมพันธ์ ปานจรัตน์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมประมง เนื่องในโอกาศเข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยมีข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรกองฯ ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับ

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง.. (3,242)  Infographic.. (2,336) การประชุมคณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงพื้นบ้าน ครั้งที่ 2/2563.. (2,025) การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 6/2563.. (1,970) การประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำโครงการสำคัญเพื่อขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ.. (1,915) อำนาจหน้าที่.. (1,751) การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563.. (1,703) ทำเนียบ ผอ... (1,666) โครงสร้าง กนป... (1,648) อัตรากำลัง.. (1,612) การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดหมาย ครั้งที่ 5/2563.. (1,584) ประวัติ กนป. .. (1,547) ยุทธศาสตร์กรมประมง 2560-2564.. (1,400) การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 9/2563.. (1,332) การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 10/2563.. (1,290) การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2563 .. (1,198) Monthly Report สินค้าปลากะพงขาวและผลิตภัณฑ์ เดือนมีนาคม 2563.. (1,130) สถานการณ์สินค้ากุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2563.. (1,125) Monthly Report สินค้าปลานิลและผลิตภัณฑ์ เดือนมีนาคม 2563.. (1,018) การประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564.. (1,005)