อำนาจหน้าที่ 

 ข้อมูลองค์กร  โครงสร้างหน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่กำหนดใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙
 
กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง (กนป.)
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และจัดทำแผนแม่บทและแผนยุทธศาสตร์ด้านการประมง
(๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยสถานการณ์ด้านการประมงทั้งภายในและภายนอกประเทศ
(๓) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย รวมทั้งเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการต่าง ๆ ทางด้านเศรษฐกิจการประมงทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ตลอดจนมาตรการเกี่ยวกับระบบการประมงในเชิงภูมิสังคม
(๔) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบการจัดทำและประมวลผลข้อมูลสถิติที่เกี่ยวกับการประมง
(๕) ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดแนวทางการบริหารและพัฒนาการประมงให้เกิดการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ
(๖) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนบริหารจัดการการประมง และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดังกล่าว
(๗) ดำเนินการเกี่ยวกับงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ
(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย

โดยแบ่งงานภายในเป็น ๑ ฝ่าย ๕ กลุ่ม ดังนี้
 
๑. ฝ่ายบริหารทั่วไป
(๑)  ตรวจสอบ ควบคุม กำกับ งานอำนวยการ งานสารบรรณ งานงบประมาณ  งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบุคลากร ควบคุมการใช้ การดูแล และบำรุงรักษายานพาหนะ งานการประชุม และงานธุรการทั่วไปของหน่วยงาน
(๒) วางแผน พัฒนา ติดตาม รวบรวมข้อมูล งานแผนงานและงบประมาณของหน่วยงาน
(๓) ประสานงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๒. กลุ่มเศรษฐกิจการประมง
(๑)  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านเศรษฐกิจการประมง
(๒)  ศึกษา วิเคราะห์ สถานการณ์การประมง ทั้งด้านการผลิต การแปรรูป การตลาด และการค้า เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน การกำหนดนโยบายและมาตรการต่าง ๆ รวมทั้งข้อเสนอแนะด้านเศรษฐกิจการประมง
(๓)  ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินผลกระทบเชิงเศรษฐกิจจากนโยบายและมาตรการภาครัฐ
(๔)  จัดทำฐานข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการประมง
(๕)  ให้บริการ แนะนำ และสนับสนุนงานวิชาการด้านนโยบาย และเศรษฐกิจการประมง
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย

๓. กลุ่มเลขานุการคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติ
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมแนวทางด้านวิชาการและยุทธศาสตร์การประมงของประเทศเพื่อจัดทำนโยบาย แผนแม่บท และแผนยุทธศาสตร์ด้านการประมงรวมถึงแปลงนโยบายประมงไปสู่การปฏิบัติ
(๒) ดำเนินการเกี่ยวกับงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ
(๓) รวบรวมข้อเสนอของคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด เพื่อวิเคราะห์ และสรุปเสนอคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ
(๔) ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำแผนปฏิบัติการรองรับนโยบายประมง และแผนบริหารจัดการการประมง รวมถึงแผนพัฒนาการประมงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ  ที่ได้รับมอบหมาย

๔. กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ
(๑)  ศึกษา วิจัยการค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ ตลาดต่างประเทศ สถานการณ์ความเคลื่อนไหวของสินค้า และผลิตภัณฑ์ประมงระหว่างประเทศ
(๒)  ศึกษา วิเคราะห์นโยบายการค้า กฎระเบียบ และมาตรการของประเทศคู่ค้าและคู่แข่ง นโยบาย และมาตรการในเวทีการค้าโลก การรวมกลุ่มเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการค้าของไทย
(๓)  พิจารณาให้ความเห็น ท่าที หรือมีส่วนร่วมในการเจรจากฎระเบียบ มาตรการทางภาษี มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ การเปิดเสรีการค้าสินค้าและบริการ และการลงทุนด้านประมง
(๔)  สนับสนุนการแก้ปัญหา หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อการค้าสินค้าประมงของไทยในต่างประเทศที่เกิดจากแนวทางปฏิบัติหรือมาตรการทางการค้าที่กำหนดขึ้นโดยองค์กรระหว่างประเทศ/ต่างประเทศ/ข้อตกลงทางการค้าสินค้าประมง
(๕)  ประมวลข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับการค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศเพื่อให้บริการแก่ภาคธุรกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๖)  จัดทำฐานข้อมูลการค้าสินค้าประมงของประเทศคู่ค้าที่สำคัญ เช่น สหรัฐอเมริกา  ญี่ปุ่น  สหภาพยุโรป ฯลฯ รวมทั้งข้อมูลของประเทศคู่แข่งอื่นๆ
(๗)  ประสานงานความร่วมมือกับองค์กรด้านการตลาดและการค้าระหว่างประเทศ อาทิ INFOFISH
(๘)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย

๕. กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
(๑)  ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย วางแผน และกำหนดระเบียบวิธีทางสถิติในการจัดทำข้อมูลสถิติการประมง
(๒)  ให้ความรู้ คำปรึกษา แนะนำ แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการประมง รวมถึงการให้ความรู้ทางด้านวิชาการแก่ผู้สนใจ
(๓)  ตรวจสอบข้อมูลสถิติการประมง บรรณาธิกร  บันทึกข้อมูล ประมวลผลข้อมูล และสรุปผล จัดทำรายงาน และพิมพ์เผยแพร่
(๔)  พยากรณ์ข้อมูลสถิติการประมง
(๕)  พัฒนาระบบการจัดทำข้อมูลสถิติการประมง
(๖)  ศึกษา วิจัยงานที่เกี่ยวข้องกับการประมง โดยนำหลักวิธีทางสถิติมาประยุกต์ใช้ร่วมกับองค์ความรู้อื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกัน
(๗)  ให้บริการ/การเผยแพร่ข้อมูล รวมถึงการบูรณาการการจัดทำข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกับหน่วยงานในภาครัฐ
(๘)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย

๖. กลุ่มแผนและติดตามยุทธศาสตร์การประมง
(๑)  ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดแนวทางการบริหาร และพัฒนาการประมงให้เกิดการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ
(๒)  กำกับ ดูแล และผลักดันแผนการบริหาร และแผนการพัฒนาประมงให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
(๓)  ติดตามประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนงานตามแผนต่าง ๆ
(๔)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย

                                                                   
                                                                       

Fisheries Development Policy and Strategy Division
 

  1. Authority and Responsibility

1. To study and analyze both quantitative and qualitative data for the Master Plan on Fisheries Development Policy and Strategy
2. To study and analyze both quantitative and qualitative data to present the current fishery situations both in domestic and international markets
3. To study, analyze, and offer a policy recommendation in the Economics of fisheries both domestic and international arena, especially a policy recommendation on a linkage between social, economic, environmental effects and fisheries management
4. To study and develop a database management system and the use of information technology on fisheries trade
5. To study and establish an efficient production system and develop a system for sustainable production in accordance with the international environmental laws
6. To study and strategic development plan on fisheries resource managements and evaluating the plan’s performance
7. Responsible as the Secretary of National Fisheries Policy Council
8. To Promote and encourage cooperation between all related agencies and sectors

  1. Mission
  • General Management Group

(1) Regulating and organizing administrative works such as documentation, budget, finance and accounting, inventory, human resources, transportation, meeting and event planning, and general reception
          (2)  Planning, developing, and data collecting of the Division’s plans and budget
          (3)  Encouraging cooperation between other related divisions

  • Fisheries Economics Group

          (1) Conducting a research and analyzing fisheries economics topics
(2) Conducting a research and analyzing the Fishery Situation Reports both in production, food processing, marketing, and trade. Data and information are used for a policy recommendation and other regulations
         (3) Conducting a research and analyzing the effects of government’s fishery policy on fishers and consumers
         (4) Developing a database management system and disseminate knowledge to public and interested parties
         (5) Providing consultancy services and encouraging a fishery policy and economic research for public and interested parties
         (6) Cooperating with other related agencies

  • The Secretary of National Fisheries Policy Council Group

         (1) Conducting a research and analyzing literature and strategic fisheries reviews for a policy recommendation, Master Plan, and Fisheries Development Policy and Strategy Plan, and put them into action
         (2) Operating and organizing as the secretary of the Thailand Fisheries Board Committee
         (3) Analyzing and integrating offers from provincial fisheries commissions and presenting to the Thailand Fisheries Board Committee
         (4) Conducting a research and strategic development planning the Fisheries Policy and other Master Plans
         (5) Cooperating with other related agencies

  • International Fish Trade Analysis Group

         (1) Conducting a research on international fisheries trade, international markets, movement of fisheries goods and related products
         (2) Conducting a research on fisheries trading policy, law and regulation in both import/export partners and rivals, and the effects of Thai fisheries trade from economic integration and international economic regulations
         (3) Carefully considering any related fisheries topic, giving comments, and diplomatic discussion, and/or participating in a fisheries trade negotiation
         (4) Encouraging problem solving and finding solutions for a Non-Tariff Barriers (NTBs) established by government/ Non-governmental organizations (NGOs) on Thai fisheries trade
         (5) Data and information analyzing on international fisheries trade for public and interested parties
         (6) Developing a database on international fisheries trade in both Thai import/export partners and rivals
         (7) Collaborating with other international agencies i.e. INFOFISH
         (8) Cooperating with other related agencies

  • Fishery Statistics Analysis and Research Group

         (1) Conducting, analyzing, and research methods of fisheries data collection
         (2) Providing knowledge and consultancy service on how to collect fisheries statistics for public and interested parties
         (3) Verifying fisheries information, editing, analyzing, summarizing data into effective professional reports
         (4) Analyzing and forecasting fisheries data
         (5) Developing a database management system for fisheries data
         (6) Studying and researching on fisheries related topics in cooperate with other knowledge and innovation
         (7) Providing consultancy service and collaborating with other agencies working toward the same goals
         (8) Cooperating with other related agencies

  • Develop Policy and Strategic Planning Group

         (1) Conducting, analyzing, and proposing administrative policy and fisheries strategy for efficient production in accordance with international agreements
         (2) Supervising and responsible for the upcoming administrative and fisheries development policy reform
         (3) Evaluating and reporting policy performance
         (4) Cooperating with other related agencies
 
Fisheries Economics Group
Fisheries Development Policy and Strategy Division
Department of Fisheries
22 March 2018