กลุ่มบริหารแผนพัฒนาการประมง

กลุ่มบริหารแผนพัฒนาการประมง 

 เผยเเพร่: 2020-04-14  |  อ่าน: 1,025 ครั้ง


ภาระกิจหน้าที่ กลุ่มบริหารแผนพัฒนาการประมง
(๑)  ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดแนวทางการบริหาร และพัฒนาการประมงให้เกิดการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ
(๒)  กำกับ ดูแล และผลักดันแผนการบริหาร และแผนการพัฒนาประมงให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
(๓)  ติดตามประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนงานตามแผนต่าง ๆ
(๔)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย

การประชุม

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5/2563 

การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำโครงการสำคัญเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การประชุมพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำโครงการสำคัญเพื่อขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ประชุมติดตามการจัดทำโครงการสำคัญเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี พ.ศ.2565

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนเพื่อการบริหารความมั่นคงทางด้านอาหาร ครั้งที่ 1/2563

 

 

บุคลากรกลุ่มแผนและติดตามยุทธศาสตร์การประมง
 

นายสุธรรม ลิ่มพานิช

หัวหน้ากลุ่มฯ