ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

 ข้อมูลองค์กร  โครงสร้างหน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


นางสาวสุดเพียร ศรีหล้า

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

              

นางสาวสุภาภรณ์ บุญมี                      นายกิตติภพ  ปาละอินทร์

เจ้าพนักงานประมงปฎิบัติงาน               เจ้าพนักงานการเงินปฎิบัติงาน 

หน้าที่ความรับผิดชอบ ตามโครงสร้าง พ.ศ. 2559

  1. ตรวจสอบ ควบคุม กำกับงานอำนวยการ งานสารบรรณ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบุคลากร ควบคุมการใช้ การดูแล และบำรุงรักษายานพาหนะ งานการประชุม และงานธุรการทั่วไปของหน่วยงาน

 2. วางแผน พัฒนา ติดตาม รวบรวมข้อมูล งานแผนงาน และงบประมาณของหน่วยงาน

 3. ประสานงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย