ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

 ข้อมูลองค์กร  โครงสร้างหน่วยงาน  หน่วยงานส่วนกลาง


หน้าที่ความรับผิดชอบ ตามโครงสร้าง พ.ศ. 2559

  1. ตรวจสอบ ควบคุม กำกับงานอำนวยการ งานสารบรรณ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบุคลากร ควบคุมการใช้ การดูแล และบำรุงรักษายานพาหนะ งานการประชุม และงานธุรการทั่วไปของหน่วยงาน

 2. วางแผน พัฒนา ติดตาม รวบรวมข้อมูล งานแผนงาน และงบประมาณของหน่วยงาน

 3. ประสานงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไป

   

  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

 

นางสาวสุภาภรณ์  บุญมี 

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฎิบัติงาน

 

 

นางสาววาสนา  สบายเขต 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

(พนักงานราชการ)

 

นางสาววันเพ็ญ  เนตรแดง 

เจ้าหน้าที่ธุรการ 

(พนักงานราชการ)

 

 

นางสาวพวงชมภู  ศรีวงศ์ตา 

พนักงานผู้ช่วยประมง 

(พนักงานราชการ)

 

นางรพีพร  คำพิมูล 

พนักงานผู้ช่วยประมง 

(พนักงานราชการ)

 

นางสาวกัญญาวรรณ  ดวงรัศมี 

พนักงานผู้ช่วยประมง 

(พนักงานราชการ)

 

นางสาวพัชรี  จูงใจ

(พนักงานจ้างเหมาบริการ)

(พนักงานราชการ)

 

 

นายสุนันท์  ศรีสว่าง 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

(พนักงานราชการ)

 

นางสาวไอลดา  อุดมศรี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

(พนักงานราชการ)

 

 

นางสาวบุษกล  ภูมิพิรัศชา 

เจ้าหน้าที่ธุรการ

(พนักงานราชการ)

 

นายบุญประเสริฐ  ด้วงแสง 

พนักงานธุรการ ส 4

 

 

 

นายสันต์  จันทร์อาจ 

พนักงานธุรการ ส 3

 

นางศรทิพย์  ไชยสิทธิ์ 

(พนักงานจ้างเหมา)

 

 

นายวินัย  สามารถ 

พนักงานธุรการ ส 4

 

นายนิรัน  ด้วงไร 

พนักงานธุรการ ส 4

 

นายเอกชัย  มาลัยศรี 

พนักงานธุรการ ส 4

นายไกรศร  เรืองรุจิระ 

พนักงานผู้ช่วยประมง

นายนพสิทธิ์  ฐานธนวิตพงศ์ 

พนักงานขับรถยนต์ ส 2