บุคลากรกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง
นางสาวสัมพันธ์ ปานจรัตน์

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง
    


นางสาวชมัยพร ชูงาน

ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจการประมง
    


นางสาวณาตยา ศรีจันทึก

หัวหน้ากลุ่มเศรษฐกิจการประมง
    
นางสุจิตรา วรรณพัฒน์

หัวหน้ากลุ่มเลขานุการคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติ
    
นางสาวสุภาภรณ์ บุญมี

รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
    


นายประพันธ์ โนระดี

หัวหน้ากลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าระหว่างประเทศ
    
นายทรงพล เดชเสน่ห์

หัวหน้ากลุ่มสถิติการประมง
    
นางสุจิตรา วรรณพัฒน์

รักษาการหัวหน้ากลุ่มแผนและติดตามยุทธศาสตร์การประมง
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง

 ชั้น 5-6 อาคารปรีดากรรณสูตร