นางสาวสัมพันธ์ ปานจรัตน์

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง
    


นางสาวณาตยา ศรีจันทึก

รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจการประมง
    


นางเกวลิน หนูฤทธิ์

หัวหน้ากลุ่มเศรษฐกิจการประมง
    
นางดารัตน์ อภัยบริรัตน์

หัวหน้ากลุ่มบริหารแผนพัฒนาการประมง
    
นางสาวสุดเพียร ศรีหล้า

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
    
นางสาวปัทมาพร พงษ์เจริญ

หัวหน้ากลุ่มวิเคราะห์นโยบายและประสานงานคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติ
    


นายประพันธ์ โนระดี

หัวหน้ากลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าระหว่างประเทศ
    
นายทรงพล เดชเสน่ห์

หัวหน้ากลุ่มสถิติการประมง
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง

 ชั้น 5-6 อาคารปรีดากรรณสูต    strategynew2013@gmail.com   0 2561 4739   แฟนเพจ