บุคลากรกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง
นางสาวสัมพันธ์ ปานจรัตน์

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง
    


ว่าง

ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจการประมง
    


นางสาวณาตยา ศรีจันทึก

หัวหน้ากลุ่มเศรษฐกิจการประมง
    
นางสุจิตรา วรรณพัฒน์

หัวหน้ากลุ่มบริหารแผนพัฒนาการประมง
    
นางสาวสุดเพียร ศรีหล้า

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
    


นายประพันธ์ โนระดี

หัวหน้ากลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าระหว่างประเทศ
    
นายทรงพล เดชเสน่ห์

หัวหน้ากลุ่มสถิติการประมง
    
นางสุจิตรา วรรณพัฒน์

รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มวิเคราะห์นโยบายและประสานงานคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติ
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง

 ชั้น 5-6 อาคารปรีดากรรณสูตร