บุคลากรกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง
นายถาวร ทันใจ

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง
    


นางสาวชมัยพร ชูงาน

ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจการประมง
    


นางสาวณาตยา ศรีจันทึก

หัวหน้ากลุ่มเศรษฐกิจการประมง
    
นางสุจิตรา วรรณพัฒน์

หัวหน้ากลุ่มเลขานุการคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติ
    
นางอรุณพร วีรพรรณ์

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
    


นายประพันธ์ โนระดี

หัวหน้ากลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าระหว่างประเทศ
    
นายทรงพล เดชเสน่ห์

หัวหน้ากลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง
    
นายสุธรรม ลิ่มพานิช

หัวหน้ากลุ่มแผนและติดตามยุทธศาสตร์การประมง
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง

 ชั้น 5-6 อาคารปรีดากรรณสูตร