การประชุมหารือมาตรการควบคุมการจับสัตว์น้ำขนาดเล็กที่ห้ามจับหรือการนำขึ้นเรือประมง

 กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง


การประชุมหารือมาตรการควบคุมการจับสัตว์น้ำขนาดเล็กที่ห้ามจับหรือการนำขึ้นเรือประมง 

ข่าวกิจกรรม


วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง หรือผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom Cloud Meetings

นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมหารือมาตรการควบคุมการจับสัตว์น้ำขนาดเล็กที่ห้ามจับหรือการนำขึ้นเรือประมง ผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom Cloud Meetings พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกอง ผู้แทนจากสมาคมการประมงต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

โดยที่ประชุมฯ รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง การดำเนินงานหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยเรือประมง (สร.3) การดำเนินงานกฎกระทรวงกำหนดเขตทะเลชายฝั่ง ในบริเวณจังหวัด... (พ.ศ.2565) และหารือร่วมกันเกี่ยวกับมาตรการควบคุมการจับสัตว์น้ำขนาดเล็กที่ห้ามจับหรือการนำขึ้นเรือประมง

 

#กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง ระยะที่ 2   736   กองนโยบายและแผนพัฒนการประมงขอแสดงความยินดีกับบุคลากร   136  ประมาณการการค้าสินค้าประมงของไทย ปี 2565   129  ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   105  กองนโยบายและแผนพัฒนการประมงขอแสดงความยินดีกับบุคลากร   90  การประชุม เพื่อเตรียมข้อมูลสำหรับจัดทำรายงานการความก้าวหน้าการต่อต้านการประมงผิด...  81  ประกาศกรมประมง   80  รายงานสถานการณ์แนวโน้มตลาดปลานิลของประเทศจีนปี 2559-2564   79  การประชุมร่วมกับผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา   69  การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ครั้งที่ 6/2565   68


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง

     ชั้น 5-6 อาคารปรีดากรรณสูต    strategynew2013@gmail.com   0 2561 4739   แฟนเพจ