ช่องทางการชำระเงินค่าจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้งและพันธุ์สัตว์น้ำอื่น ๆ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก

ช่องทางการชำระเงินค่าจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้งและพันธุ์สัตว์น้ำอื่น ๆ 

บทความหน้าหลัก

 เผยเเพร่: 2020-03-20  |   ข่าววันที่: 2020-03-20 |  อ่าน: 497 ครั้ง
 

ช่องทางการชำระเงินค่าจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้งและพันธุ์สัตว์น้ำอื่น ๆ

ผู้ชำระเงินสามารถเลือกชำระเงิน ได้ดังนี้

๑. นำใบแจ้งการชำระเงินพร้อมเงินสด ไปชำระที่เคาน์เตอร์สาขา บมจ. ธนาคารกรุงไทย (Teller Payment) ทุกสาขา โดยไม่มีค่าธรรมเนียม

ข้อมูลที่ต้องระบุ ได้แก่ ชื่อผู้ชำระเงิน, Ref.1 หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ชำระเงิน, Ref2. ให้ระบุตัวเลข ๑๖ หลัก และระบุจำนวนเงินเป็นตัวเลขและตัวอักษร

๒. ชำระผ่านตู้ ATM, Internet Banking หรือ Mobile Banking ผ่านช่องทางการให้บริการของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย เท่านั้น ใช้เอกสารที่ได้รับจากการทำธุรกรรมกับ บมจ. กรุงไทย ในช่องทางต่าง ๆ เป็นหลักฐานในการรับเงิน

๓. ชำระด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (เดบิต/เครดิต) ผ่านเครื่อง EDC (Electronic Data Capture) เมื่อการหักบัญชีของผู้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้หน่วยงานออกใบเสร็จรับเงินและมอบใบเสร็จรับเงิน พร้อมหลักฐานการชำระเงิน (Customer Copy) ให้ผู้ชำระเงินเก็บไว้เป็นหลักฐาน จำนวน ๑ ชุด และหน่วยงานเก็บสำเนาใบเสร็จรับเงิน พร้อมหลักฐานการชำระเงินที่หน่วยงานให้ผู้ชำระเงินลงลายมือชื่อ (Merchant Copy) จำนวน ๑ ชุด ไว้เป็นหลักฐานเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการรับเงินต่อไป

๔. ชำระเงินด้วย QR Code

เมื่อผู้ชำระเงินแจ้งความประสงค์จะชำระเงินด้วย QR Code ให้หน่วยงานทำรายการผ่านเครื่อง EDC ที่ธนาคารติดตั้งให้และทำรายการ QR Payment ผู้ชำระเงินจะต้องแจ้งจำนวนเงินที่ต้องชำระให้หน่วยงานเพื่อสร้าง QR Code หน่วยงานจะพิมพ์ Sale Slip ที่ปรากฏ QR Code และจำนวนเงิน ออกจากเครื่อง EDC เพื่อให้ผู้ชำระเงิน Scan QR Code และกดยืนยันการชำระเงิน เมื่อการหักบัญชีของผู้ชำระเรียบร้อยแล้ว ผู้ชำระเงินจะได้รับหลักฐานการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-slip) ซึ่งบันทึกอยู่ใน Smartphone ของผู้ชำระเงิน ให้หน่วยงานออกใบเสร็จรับเงินและมอบใบเสร็จรับเงินพร้อมหลักฐานการชำระเงิน (Customer Copy) จำนวน ๑ ชุด ให้ผู้ชำระเงินเก็บไว้เป็นหลักฐาน จำนวน ๑ ชุด และตรวจสอบรายการชำระเงินที่เครื่อง EDC พร้อมพิมพ์หลักฐานการชำระเงิน (Payment Slip) หน่วยงานเก็บสำเนาใบเสร็จรับเงินและหลักฐานการชำระเงิน (Merchant Copy) จำนวน ๑ ชุด ไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบความถูกต้องของการรับเงินต่อไป

 

***************************************************************************************

 

 Tags

  •  บทความ
  • แผนปฏิบัติการด้านการประมงน้ำจืด พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐  แนวทางการบริหารจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  คู่มือโครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ช่องทางการชำระเงินค่าจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้งและพันธุ์สัตว์น้ำอื่น ๆ e-Book กรมประมง มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน ภายใต้โครงการ "ตากเมืองสะอาด ปราศจากโฟม (No Foam)" ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมประมง พ.ศ. ๒๕๕๓ และคู่มือการปฏิบัติข้อบังคับกรมประมงว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมประมง พ.ศ. ๒๕๕๓

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก หมู่ที่ ๖ ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐