ช่องทางการชำระเงินค่าจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ำอื่น ๆ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก


ช่องทางการชำระเงินค่าจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ำอื่น ๆ ช่องทางการชำระเงินค่าจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ งานเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ำอื่น ๆ

ผู้ชำระเงินสามารถเลือกชำระเงิน ได้ดังนี้

๑. นำใบแจ้งการชำระเงินพร้อมเงินสด ไปชำระที่เคาน์เตอร์สาขา บมจ. ธนาคารกรุงไทย (Teller Payment) ทุกสาขา โดยไม่มีค่าธรรมเนียม

ข้อมูลที่ต้องระบุ ได้แก่ ชื่อผู้ชำระเงิน, Ref.1 หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ชำระเงิน, Ref2. ให้ระบุตัวเลข ๑๖ หลัก และระบุจำนวนเงินเป็นตัวเลขและตัวอักษร

๒. ชำระผ่านตู้ ATM, Internet Banking หรือ Mobile Banking ผ่านช่องทางการให้บริการของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย เท่านั้น ใช้เอกสารที่ได้รับจากการทำธุรกรรมกับ บมจ. กรุงไทย ในช่องทางต่าง ๆ เป็นหลักฐานในการรับเงิน

๓. ชำระด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (เดบิต/เครดิต) ผ่านเครื่อง EDC (Electronic Data Capture) เมื่อการหักบัญชีของผู้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้หน่วยงานออกใบเสร็จรับเงินและมอบใบเสร็จรับเงิน พร้อมหลักฐานการชำระเงิน (Customer Copy) ให้ผู้ชำระเงินเก็บไว้เป็นหลักฐาน จำนวน ๑ ชุด และหน่วยงานเก็บสำเนาใบเสร็จรับเงิน พร้อมหลักฐานการชำระเงินที่หน่วยงานให้ผู้ชำระเงินลงลายมือชื่อ (Merchant Copy) จำนวน ๑ ชุด ไว้เป็นหลักฐานเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการรับเงินต่อไป

๔. ชำระเงินด้วย QR Code

เมื่อผู้ชำระเงินแจ้งความประสงค์จะชำระเงินด้วย QR Code ให้หน่วยงานทำรายการผ่านเครื่อง EDC ที่ธนาคารติดตั้งให้และทำรายการ QR Payment ผู้ชำระเงินจะต้องแจ้งจำนวนเงินที่ต้องชำระให้หน่วยงานเพื่อสร้าง QR Code หน่วยงานจะพิมพ์ Sale Slip ที่ปรากฏ QR Code และจำนวนเงิน ออกจากเครื่อง EDC เพื่อให้ผู้ชำระเงิน Scan QR Code และกดยืนยันการชำระเงิน เมื่อการหักบัญชีของผู้ชำระเรียบร้อยแล้ว ผู้ชำระเงินจะได้รับหลักฐานการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-slip) ซึ่งบันทึกอยู่ใน Smartphone ของผู้ชำระเงิน ให้หน่วยงานออกใบเสร็จรับเงินและมอบใบเสร็จรับเงินพร้อมหลักฐานการชำระเงิน (Customer Copy) จำนวน ๑ ชุด ให้ผู้ชำระเงินเก็บไว้เป็นหลักฐาน จำนวน ๑ ชุด และตรวจสอบรายการชำระเงินที่เครื่อง EDC พร้อมพิมพ์หลักฐานการชำระเงิน (Payment Slip) หน่วยงานเก็บสำเนาใบเสร็จรับเงินและหลักฐานการชำระเงิน (Merchant Copy) จำนวน ๑ ชุด ไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบความถูกต้องของการรับเงินต่อไป

 

***************************************************************************************

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ศปจ.ตาก ปล่อยพันธุ์ปลาและสำรวจทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโ...  146   ศปจ.ตาก ปล่อยพันธุ์ปลา โครงการหลวงเลอตอ ประจำปี ๒๕๖๕   141  ติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางการประมง โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน   125  ชนิดพันธุ์สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕   122  ประกาศกรมประมง ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทา...  115  ตรวจประเมินฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืดในกระชังตามมาตรฐาน GAP   107  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามทดลองใช้ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์สำห...  88  ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เข้าตรวจเยี่ยม ศปจ.ตาก   87  ขั้นตอนการจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ   87  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามทดลองใช้ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์สำห...  79


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก หมู่ที่ ๖ ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐    if-tak@dof.in.th   ๐ ๕๕๕๑ ๑๐๒๐, ๐๙ ๕๖๔๓ ๗๕๔๖   ๐ ๕๕๕๑ ๑๐๒๐   แฟนเพจ