ลงพื้นที่มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร ในโครงการศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน


ลงพื้นที่มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร ในโครงการศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ วันที่ 19 20 พฤษภาคม 2563 นายวีร์  กี่จนา? ผู้อำนวยการ?ศูนย์?วิจัยและ?พัฒนาการ?เพาะเลี้ยง?สัตว์
?น้ำจืด?แม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายอนุสรณ์ แสนอาษา นักวิชาการประมงชำนาญการ มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร ในโครงการศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ บ้านม่อนตะแลง ม.11 ต.ผาบ่อง บ้านสบป่อง ม.6 ต.ปางหมู จำนวน 20 ราย  และศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ บ้านกุงไม้สัก  ม.2 ต.ปางหมู บ้านแม่สะงา ม.2 ต.หมอกจำแป่ จำนวน 20 ราย รวมทั้งสิ้น จำนวน 40 ราย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รายงานประจำปี งปม.2564   159   ทำเนียบผู้บริหาร กรมประมง   137  ทำเนียบผู้อำนวยการศูนย์ฯ   128  ทำเนียบผู้บริหาร กองวัจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด   112  มอบพันธุ์สัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร จำนวน ๓๖ รายในกิจกรรมส่งเสริมและพั ฒ...  86  เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการพัฒนาปลากดหลวง ตามแผนป...  82  มอบพันธุ์ปลานิล จำนวน ๑,๕00 ตัว พร้อมอาหารปลากินพีช จำนวน ๑ กระสอบ ตามสัญญาให้คว...  79  เข้าร่วมประชมสัมมนาแบบผสมผสาน เรื่อง "บนทางหลายแพร่ง อันเนื่องมาจากการเพาะเลี้ย...  70  เข้าร่วมการประชมติดตามความก้าวหน้าการดำเนิน โครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อเสริมความม...  68  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในโครงการ์ฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทย และโครง...  66


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน

     61 ม.5  ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000    ifmaehongson@gmail.com   053-684194,053-684242   053-684194,053-684242 ต่อ 20   แฟนเพจ