ผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อตลับผงหมึกสำหรับเครื่องโทรสาร จำนวน ๑ รายการ

 ด่านตรวจประมงชุมพร


ผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อตลับผงหมึกสำหรับเครื่องโทรสาร จำนวน ๑ รายการ 

ข่าวประชาสัมพันธ์


          ตามที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงชุมพร ได้จัดซื้อตลับผงหมึกสำหรับเครื่องโทรสาร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ผู้เสนอราคาที่ชนะการซื้อได้แก่

ร้านศักดิ์ คอมพิวเตอร์เซอวิส โดยเสนอราคา ตลับผงหมึกสำหรับเครืาองโทรสาร แบบ ALL in one ยี่ห้อ พานาโซนิค รุ่น DP-MB ๒๕๑CX จำนวน ๒ ตลับ ราคาตลับละ ๕,๘00.00 บาท (ห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวม ๑๑,๖00.00 (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงชุมพร

     399/5 ม.8 ต.ปากน้ำ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86120    pipochumphon01@gmail.com   077-522 003 , 063-068-0752   -   แฟนเพจ