วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 5 และคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงชุมพร


วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 5 และคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงชุมพร 


วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 5 นายอรุณชัย พุทธเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสายันต์ เอี่ยมรอด ผู้ตรวจราชการกรมประมง นางพัฒนา พันธุฟัก ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน คร.ประชาคม จันทรชิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายแพทย์วันชัย เหล่าเสถียรกิจ สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 11 (แทน) ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 และคณะผู้ติดตามเดินทางมาตรวจราชการแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดชุมพร และได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงชุมพร ผลการตรวจเยี่ยมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย