บุคลากรศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ชุมพร
นายสุพัฒน์ กำลังเกื้อ

นักวิชาการประมงชำนาญการ
(ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงชุมพร)
    


นายปรเทพ เจนด่านกลาง

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)

กลุ่มงานควบคุมเรือประมงและระบบติดตามเรือประมง

    
นางสาวนิติเจน สร้อยกลาง

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)

กลุ่มงานตรวจสอบย้อนกลับ

    


นางสายใจ สอนขำ

เจ้าหน้าที่สื่อสาร
(พนักงานราชการ)

กลุ่มงานบุคลากรและประชาสัมพันธ์

    
นายธนพร แก้วหมุน

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)

กลุ่มงานตรวจสอบย้อนกลับ

    
นายเฉลิมฤทธิ์ สิงหะการ

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)

งานธุรการและบริหารทั่วไป

    


นางสาวจินาพา ธีระค้ำชู

ตรวจสอบสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายอรรถพล บำรุงรัตน์

ตรวจสอบสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ
(จ้างเหมาบริการ)
    
นางสาวธิดารัตน์ หิรันรัตน์

ตรวจสอบสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ
(จ้างเหมาบริการ)
    


นายสืบพงศ์ คงแก้ว

งานสื่อสาร
(จ้างเหมาบริการ)
    
นางสาวจีราพร ศรีชาติ

งานบันทึกข้อมูล
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายวิศิษฎ์ สัสดีเหมาะ

งานสื่อสาร
(จ้างเหมาบริการ)
    


นายวีระศักดิ์ ดีสมุทร

งานขับรถยนต์
(จ้างเหมาบริการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ชุมพร

 399/5 ม.8 ต.ปากน้ำ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86120