บุคลากร ด่านตรวจประมงชุมพร
นายสุพัฒน์ กำลังเกื้อ

หัวหน้าด่านตรวจประมงชุมพร
    


นายปรเทพ เจนด่านกลาง

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ


กลุ่มงานควบคุมเรือประมงและระบบติดตามเรือประมง

    
นางสาวนิติเจน สร้อยกลาง

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ


กลุ่มงานตรวจสอบย้อนกลับ

    
นางประมัยพร ทองคณารักษ์

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ


กลุ่มงานตรวจสอบย้อนกลับ

    
นายพีระ อาจชัยพร

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ


กลุ่มงานควบคุมเรือประมง และระบบติดตามเรือประมง

    


นางสายใจ สอนขำ

เจ้าหน้าที่สื่อสาร


กลุ่มงานสื่อสาร

    
นายเฉลิมฤทธิ์ สิงหะการ

นักวิชาการประมง


งานธุรการและบริหารทั่วไป

    
นายสรรค์ชัย พูลสวัสดิ์

นักวิชาการประมง


กลุ่มงานตรวจสอบย้อนกลับ

    
นายผาณิต สมนาน้อย

เจ้าหน้าที่สื่อสาร


กลุ่มงานสื่อสาร

    


นางสาวธิดารัตน์ หิรันรัตน์

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ
    
นายอรรถพล บำรุงรัตน์

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ
    
นายสืบพงศ์ คงแก้ว

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ
    
นายน้ำเพชร ศรีพรหม

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ
    
นางสาวจันทิมา เวชยม

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ
    


นางสาวทิพวรรณ วัฒนา

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
    
โครงสร้างบุคลากรด่านตรวจประมงชุมพร


    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงชุมพร

 399/5 ม.8 ต.ปากน้ำ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86120