บุคลากรด่านตรวจประมงชุมพร
นายสุพัฒน์ กำลังเกื้อ

หัวหน้าด่านตรวจประมงชุมพร
    


นายปรเทพ เจนด่านกลาง

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

กลุ่มงานควบคุมเรือประมงและระบบติดตามเรือประมง

    
นางสาวนิติเจน สร้อยกลาง

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

กลุ่มงานตรวจสอบย้อนกลับ

    
นางประมัยพร ทองคณารักษ์

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

กลุ่มงานตรวจสอบย้อนกลับ

    
นายพีระ อาจชัยพร

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

กลุ่มงานควบคุมเรือประมง และระบบติดตามเรือประมง

    


นางสายใจ สอนขำ

เจ้าหน้าที่สื่อสาร
(พนักงานราชการ)

กลุ่มงานสื่อสาร

    
นายธนพร แก้วหมุน

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)

กลุ่มงานตรวจสอบย้อนกลับ

    
นายเฉลิมฤทธิ์ สิงหะการ

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)

งานธุรการและบริหารทั่วไป

    
นายสรรค์ชัย พูลสวัสดิ์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)

กลุ่มงานตรวจสอบย้อนกลับ

    
นายผาณิต สมนาน้อย

เจ้าหน้าที่สื่อสาร
(พนักงานราชการ)

กลุ่มงานสื่อสาร

    


นางสาวจินาพา ธีระค้ำชู

ตรวจสอบสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ
(จ้างเหมาบริการ)
    
นางสาวธิดารัตน์ หิรันรัตน์

ตรวจสอบสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายสืบพงศ์ คงแก้ว

ตรวจสอบสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ
(จ้างเหมาบริการ)
    
นางสาวธัญญารัตน์ หมอฝี

ตรวจสอบสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายน้ำเพชร ศรีพรหม

ตรวจสอบสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ
(จ้างเหมาบริการ)
    


นายวิศิษฎ์ สัสดีเหมาะ

งานสื่อสาร
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายอรรถพล บำรุงรัตน์

งานบันทึกข้อมูล
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายนัฐพงค์ สังขฤกษ์

งานสื่อสาร
(จ้างเหมาบริการ)
    


นายวีระศักดิ์ ดีสมุทร

งานขับรถยนต์
(จ้างเหมาบริการ)
    
นางสาวธัญวรรณ นิศรี

พนักงานทำความสะอาด
(จ้างเหมาบริการ)
    


โครงสร้างบุคลากรด่านตรวจประมงชุมพร


    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ด่านตรวจประมงชุมพร

 399/5 ม.8 ต.ปากน้ำ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86120