Download

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 1 (ฉะเชิงเทรา)

Download 

เมนู

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2017-01-20  |   ข่าววันที่: 2017-01-20 |  อ่าน: 675 ครั้ง
 

แบบฟอร์มสำหรับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ


หลักเกณฑ์เงื่อนไขการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ


Feed Apps

โปรแกรมประยุกต์การคำนวณปริมาณการให้อาหารกุ้งขาว เป็นเครื่องมือเกษตรกรยุคใหม่ : Smart tools for smart farmer จะช่วยให้เกษตรกรสามารถ แก้ไขปัญหาในการเลี้ยงกุ้งและมีผลผลิตเพิ่มขึ้น และเกษตรกรจำนวนมากมีความต้องการใช้ เครื่องมือใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาการเลี้ยงกุ้งให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งโปรแกรมที่ช่วยในการให้อาหารอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ


 

Aqualib Apps

Mobile Application ห้องสมุดปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ เพื่อให้ประชาชนผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาชนิดพรรณปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ ทุกกลุ่มรวบรวมไว้ใน Applicationเดียว เหมือนกับท่านได้พกพาห้องสมุดปลาสวยงามไปได้ทุกที่ เปิดให้ดาวน์โหลดไปใช้ได้แล้ววันนี้ (เฉพาะระบบ Android)

หากใช้ระบบ IOS สามารถรับชมผ่านทางเว็บไซด์ได้ที่ http://aqualib.fisheries.go.th/

ทั้งนี้หากมีข้อแนะนำหรือติชม สามารถโทรมาได้ที่กลุ่มสารสนเทศฐานข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง ที่เบอร์โทรศัพท์ 084-0116933 (นภัทร์ โสภณ)


  •  Hit 20 อันดับ
  • เกี่ยวกับศูนย์ฯ.. (2,079)  หน่วยตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้ำ.. (965) หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน.. (886) สำหรับประชาชน.. (794) รู้ทันโรคกุ้งทะเล.. (793) วิสัยทัศน์-พันธกิจ กอง.. (766) โครงการฝึกอบรมบุคลากรภายนอกภายใต้โครงการความร่วมมือไตรภาคีไทย ญี่ปุ่น – เมียนมา.. (745) โครงสร้างหน่วยงาน.. (701) Download.. (675) จัดฝึกอบรมหลักสูตร “เสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (ปลากะพงขาว)” แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ในพื้นท.. (669) สัตว์น้ำชายฝั่งที่สามารถทำการเพาะเลี้ยงได้.. (658) วิสัยทัศน์-พันธกิจ กรม.. (587) งานวิจัย.. (556) สำหรับเจ้าหน้าที่.. (378) ฝึกอบรมหลักสูตร "พัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่ Smart Farmer (กลุ่มสัตว์น้ำชายฝั่ง).. (378) การป้องกันและรักษาโรคปลากะพงขาวในบ่อดินในจังหวัดฉะเชิงเทรา.. (344) โครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (กลุ่มสัตว์น้ำชายฝั่ง) จังหวัดฉะเชิงเทรา.. (278) จัดฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปลากะพงขาวโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา.. (233) หน้าแรก.. (205) โครงการฝึกอบรมภายใต้กรอบความร่วมมือไตรภาคีไทย-ญี่ปุ่น-เมียนม่า.. (197)

    Copyright © 2016-2020 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 1 (ฉะเชิงเทรา)

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 1 (ฉะเชิงเทรา) 36/2 หมู่ 8 ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130