หน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน 


ศูนย์วิจยัและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 1 (ฉะเชิงเทรา)

 

รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดฉะเชิงเทรา จันทบุรี และระยอง มีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง 2 ศูนย์ ประกอบด้วย

1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจันทบุรี

 


หน้าที่ความรับผิดชอบ

งานธุรการ

1. ตรวจสอบ ควบคุม กำกับ งานอำนวยการ งานสารบรรณ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบุคลากร ควบคุมการใช้ การดูแลและบำรุงรักษายานพาหนะ งานการประชุม และงานธุรการทั่วไปของหน่วยงาน

2. วางแผน พัฒนา ติดตาม รวบรวมข้อมูล งานแผนงาน และงบประมาณของหน่วยงาน

3. ประสานงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

งานวิชาการ

1. ศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง สัตว์ทะเล สาหร่ายทะเลและการจัดการฟาร์ม โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายใต้กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิตสัตว์น้ำชายฝั่ง สัตว์ทะเล และสาหร่ายทะเล

2. ศึกษา วิจัย และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

3. ศึกษา และวิจัยการผลิตและการขยายพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่ง สัตว์ทะเล และสาหร่ายทะเล

4. ศึกษา และวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น้ำชายฝั่ง สัตว์ทะเล และสาหร่ายทะเล

5. ศึกษา และวิจัย และทดลองรูปแบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง สัตว์ทะเล สาหร่ายทะเล

6. ศึกษา และวิจัย และทดลองรูปแบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง สัตว์ทะเล สาหร่ายทะเลในฟาร์ม โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของเกษตรกร

7. ผลิตและขยายพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่ง สัตว์ทะเล สาหร่ายทะเล

8. กำกับ ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าระวังกระบวนการผลิตสัตว์น้ำชายฝั่ง สัตว์ทะเล สาหร่ายทะเล เพื่อการเพาะเลี้ยง ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดหรือมาตรฐานสากล

9. ให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และให้คำปรึกษาแนะนำด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง สัตว์ทะเล สาหร่ายทะเล

10. ให้บริการตรวจวินิจฉัยคุณภาพดินและน้ำ รวมทั้งกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง สัตว์ทะเล สาหร่ายทะเล

11. เฝ้าระวัง และป้องกันการเกิดโรคระบาดในสัตว์น้ำชายฝั่ง

12. กำกับ ควบคุมดูแลการดำเนินการของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งในกำกับ