บุคลากร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา

นางกัญญารัตน์ สุนทรา

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา
    


นายจรัญ วงษ์วิวัฒนาวุฒิ

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการพิเศษ)
    
นายวัลลภ ทิมดี

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    


นายกฤษณ์ธนสรรค์ อินทร์บำรุง

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวศนิกานต์ ตันสุตะพานิช

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวสุรีย์รัตน์ เผือกจีน

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


-

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    
นางสาวเบญจรัตน์ สุขประดิษฐ์

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    
-

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน)
    
นายสมโชค หลานหมาด

นายช่างเครื่องกล
(ปฏิบัติงาน)
    


นายชาตรี คำดี

พนักงานขับรถยนต์
(ลูกจ้างประจำ)
    
นายอนุเทพ ผินอินทร์

พนักงานประมงพื้นฐาน
(ลูกจ้างประจำ)
    
นายสำเริง จักรแก้ว

พนักงานประมงพื้นฐาน
(ลูกจ้างประจำ)
    
นายวินัย อินทร์ประสงค์

พนักงานประมงพื้นฐาน
(ลูกจ้างประจำ)
    
นายบุญมี อารีเอื้อ

พนักงานประมงพื้นฐาน
(ลูกจ้างประจำ)
    
นายธะวัช อินทร์ประสงค์

พนักงานประมงพื้นฐาน
(ลูกจ้างประจำ)
    
นายสุทัศน์ ทองน้อย

พนักงานสถานที่
(ลูกจ้างประจำ)
    


นางสาวสมใจ ชะเอมทอง

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางจุติมา จันทรโกสิน

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายสุรศักดิ์ ทองดี

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสมร ศิริโภคา

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายชำนาญ ศิริโภคา

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายสัญชัย อินทร์ประสงค์

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางอิสยาภรณ์ ชนะพาห์

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวณัฐธยาน์ พรมอยู่

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายประมวล ศรีจันทร์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางจุฑามาศ ยะหัตตะ

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวขวัญใจ เจริญชาติ

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางรัชนีกร อาจชัยพร

นักวิทยาศาสตร์
(พนักงานราชการ)
    
นายอัครพัชร์ ชนะพาห์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายพีรพงศ์ สรวลประเสริฐ

พนักงานห้องทดลอง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวนิภาพร มั่นคง

พนักงานห้องทดลอง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวพรกมล ชมมาลี

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวอลิสษา อ่อนสว่าง

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางวิไลวรรณ อารีเอื้อ

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางคีตธัญพิศ เอี่ยมพันธ์

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายภิรมย์ ถือซื่อ

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวมานิตา นารอด

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายเจณนรงค์ ละอองสินธุ์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวชนาพร สมหวัง

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางวราภรณ์ ทิพยนันท์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายอานันท์ อารีเอื้อ

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายจตุพร ปรัชญา

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวศิริกัญญา ติดวงษา

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวปุยฝ้าย เทพวาที

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวทักษพร แจ้งศรีสุข

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวประภาพร นาคโถม

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (เจ้าหน้าที่พัสดุ)
(พนักงานราชการ)
    


นายสุรทิน จงโยธา

รักษาความปลอดภัย
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายชูชาติ บัวรื่น

รักษาความปลอดภัย
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายสนธยา สมศักดิ์

งานซ่อมบำรุง
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายสมพจน์ ทองน้อย

พนักงานขับรถยนต์
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายขวัญชัย สุวรรณะ

พนักงานขับรถยนต์
(จ้างเหมาบริการ)
    
นางสาวนิตยา พันธ์โภชน์

ห้องปฏิบัติการ (LAB)
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายสุเมธ อิมไทย

โครงการ คชก.
(จ้างเหมาบริการ)
    
นางสาวตุลยา มูฮำหมัดโน

โครงการ คชก.
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายกษิดิ์เดช โฉมฉิม

ห้องปฏิบัติการ (LAB)
(จ้างเหมาบริการ)
    
นางสาวนิตยา หลำสะ

ห้องปฏิบัติการ (LAB)
(จ้างเหมาบริการ)
    
นางสางสุธิดา ศิริโวหาร

ห้องปฏิบัติการ (LAB)
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายดิฐศาสตร์ จงโยธา

คนงานประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    
นางสาวอรทิมา พัดสิทธิ์

โครงการ
(จ้างเหมาบริการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา 36/2 หมู่ 8 ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130    chasao2001@yahoo.com   038-531-387   100.992362   แฟนเพจ