บุคลากร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา

นางกัญญารัตน์ สุนทรา

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา
    


นายวัลลภ ทิมดี

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    
นางสาวศนิกานต์ ตันสุตะพานิช

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    


นางสาวสุรีย์รัตน์ เผือกจีน

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นายกฤษณ์ธนสรรค์ อินทร์บำรุง

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวสุทธิสินี พูลสวัสดิ์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นางสาวปริศนา อุ่นจันทร์

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน)
    
นายธีระยุทธ์ ลอยวิรัตน์

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    
นางสาวเบญจรัตน์ สุขประดิษฐ์

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    
นางสาวปริศนา ชัยนวล

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    


นายอนุเทพ ผินอินทร์

พนักงานประมงพื้นฐาน
(ลูกจ้างประจำ)
    
นายสำเริง จักรแก้ว

พนักงานประมงพื้นฐาน
(ลูกจ้างประจำ)
    
นายวินัย อินทร์ประสงค์

พนักงานประมงพื้นฐาน
(ลูกจ้างประจำ)
    
นายบุญมี อารีเอื้อ

พนักงานประมงพื้นฐาน
(ลูกจ้างประจำ)
    
นายธะวัช อินทร์ประสงค์

พนักงานประมงพื้นฐาน
(ลูกจ้างประจำ)
    
นายสุทัศน์ ทองน้อย

พนักงานสถานที่
(ลูกจ้างประจำ)
    


นางสาวสมใจ ชะเอมทอง

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางจุติมา จันทรโกสิน

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายสุรศักดิ์ ทองดี

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวณัฐธยาน์ พรมอยู่

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายประมวล ศรีจันทร์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางจุฑามาศ ยะหัตตะ

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวขวัญใจ เจริญชาติ

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายอัครพัชร์ ชนะพาห์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายภิรมย์ ถือซื่อ

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวมานิตา นารอด

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายเจณนรงค์ ละอองสินธุ์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวชนาพร สมหวัง

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางวราภรณ์ ทิพยนันท์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางรัชนีกร อาจชัยพร

นักวิทยาศาสตร์
(พนักงานราชการ)
    


นางอิสยาภรณ์ ชนะพาห์

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายจตุพร ปรัชญา

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    


นางสาวปุยฝ้าย เทพวาที

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวทักษพร แจ้งศรีสุข

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวประภาพร นาคโถม

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (เจ้าหน้าที่พัสดุ)
(พนักงานราชการ)
    


นางสมร ศิริโภคา

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายชำนาญ ศิริโภคา

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายสัญชัย อินทร์ประสงค์

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวพรกมล ชมมาลี

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวอลิสษา อ่อนสว่าง

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางวิไลวรรณ อารีเอื้อ

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางคีตธัญพิศ เอี่ยมพันธ์

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายอานันท์ อารีเอื้อ

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวศิริกัญญา ติดวงษา

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวนิภาพร มั่นคง

พนักงานห้องทดลอง
(พนักงานราชการ)
    
นายพีรพงศ์ สรวลประเสริฐ

พนักงานห้องทดลอง
(พนักงานราชการ)
    


นายสุรทิน จงโยธา

รักษาความปลอดภัย
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายสนธยา สมศักดิ์

งานซ่อมบำรุง
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายสมพจน์ ทองน้อย

พนักงานขับรถยนต์
(จ้างเหมาบริการ)
    
นางสาวนิตยา พันธ์โภชน์

ห้องปฏิบัติการ (LAB)
(จ้างเหมาบริการ)
    
นายดิฐศาสตร์ จงโยธา

คนงานประมง
(จ้างเหมาบริการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา ๓๖/๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๑๓๐    chasao2001@yahoo.com   ๐ ๓๘๕๓ ๑๓๘๗   ๐ ๓๘๕๓ ๑๓๘๗   แฟนเพจ