บุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 1 (ฉะเชิงเทรา)
นายเกรียงศักดิ์ เผด็จภัย

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 1 (ฉะเชิงเทรา)
    


นายจรัญ วงษ์วิวัฒนาวุฒิ

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการพิเศษ)
    
นายวัลลภ ทิมดี

นักวิชาการประมง
(ชำนาญการ)
    


นายกฤษณ์ธนสรรค์ อินทร์บำรุง

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวศนิกานต์ ตันสุตะพานิช

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    
นางสาวสุรีย์รัตน์ เผือกจีน

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นายวสันต์ สุเดชะ

นายช่างเครื่องกล
(ชำนาญงาน)
    
นางสาวเบญจรัตน์ สุขประดิษฐ์

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    
นางสาวพรพิมล ตันสุวรรณรัตน์

เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน)

06-2882-8295

    


นายประดิษฐ์ แจ้งประเสริฐ

นายช่างเครื่องเรือ
(ลูกจ้างประจำ)
    
นายชาตรี คำดี

พนักงานขับรถยนต์
(ลูกจ้างประจำ)
    
นายอนุเทพ ผินอินทร์

พนักงานประมงพื้นฐาน
(ลูกจ้างประจำ)
    
นายสำเริง จักรแก้ว

พนักงานประมงพื้นฐาน
(ลูกจ้างประจำ)
    
นายวินัย อินทร์ประสงค์

พนักงานประมงพื้นฐาน
(ลูกจ้างประจำ)
    
นายบุญมี อารีเอื้อ

พนักงานประมงพื้นฐาน
(ลูกจ้างประจำ)
    
นายธะวัช อินทร์ประสงค์

พนักงานประมงพื้นฐาน
(ลูกจ้างประจำ)
    
นายสุทัศน์ ทองน้อย

พนักงานสถานที่
(ลูกจ้างประจำ)
    


นางสาวสมใจ ชะเอมทอง

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางจุติมา จันทรโกสิน

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายสุรศักดิ์ ทองดี

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางวงเดือน สุเดชะ

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสมร ศิริโภคา

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาววิไลวรรณ สุเดชะ

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
(พนักงานราชการ)
    
นายชำนาญ ศิริโภคา

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายสัญชัย อินทร์ประสงค์

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางอิสยาภรณ์ ชนะพาห์

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวณัฐธยาน์ พรมอยู่

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายประมวล ศรีจันทร์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางจุฑามาศ ยะหัตตะ

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวขวัญใจ เจริญชาติ

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางรัชนีกร อาจชัยพร

นักวิทยาศาสตร์
(พนักงานราชการ)
    
นายอัครพัชร์ ชนะพาห์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายประสิทธิ์ กัณหา

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายสิทธิพงษ์ ผงพิลา

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายพีรพงศ์ สรวลประเสริฐ

พนักงานห้องทดลอง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวนิภาพร มั่นคง

พนักงานห้องทดลอง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวพรกมล ชมมาลี

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวอลิสษา อ่อนสว่าง

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางวิไลวรรณ อารีเอื้อ

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวสกาวเดือน พันธรักษ์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานราชการ)
    
นางสาววรัญญา ผลสมบูรณ์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(พนักงานราชการ)
    
นางคีตธัญพิศ เอี่ยมพันธ์

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายภิรมย์ ถือซื่อ

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวมานิตา นารอด

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายเจณนรงค์ ละอองสินธุ์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวชนาพร สมหวัง

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางวราภรณ์ ทิพยนันท์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นายสนธยา สมศักดิ์

พนักงานจ้างเหมา
    
นายชูชาติ บัวรื่น

พนักงานจ้างเหมา
    
นายดิษฐศาสตร์ จงโยธา

พนักงานจ้างเหมา
    
นายสุรทิน จงโยธา

พนักงานจ้างเหมา
    
นางสาวศิริกัญญา ติดวงษา

พนักงานจ้างเหมา
    
นายเช้า ติดวงษา

พนักงานจ้างเหมา
    
นางสาวอมรรัตน์ ใยพงษ์

พนักงานจ้างเหมา
    
นางภิรมย์ จักรแก้ว

พนักงานจ้างเหมา
    
นายขวัญชัย สุวรรณะ

พนักงานจ้างเหมา
    
นายสมพจน์ ทองน้อย

พนักงานจ้างเหมา
    
นายอานันท์ อารีเอื้อ

พนักงานจ้างเหมา
    
นางสาวนิตยา พันธ์โภชน์

พนักงานจ้างเหมา
    
นางสาวชลธิชา ทิพเสนา

พนักงานจ้างเหมา
    
นางสาวจิตราพร เหล่านิล

พนักงานจ้างเหมา
    
นางสาวขจิตพรรณ์ เจริญเนตร

พนักงานจ้างเหมา
    
นางสาวณิชกานต์ หมื่นจิตร

พนักงานจ้างเหมา
    
อภิสิทธิ์ สัจจบุตร

พนักงานจ้างเหมา
    
นางสาวพัชรณัฏฐ์ เกียรติธนาวรดา

พนักงานจ้างเหมา
    

Copyright © 2016-2019 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 1 (ฉะเชิงเทรา)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 1 (ฉะเชิงเทรา) 36/2 หมู่ 8 ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130