โครงสร้างหน่วยงาน 


แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งงานภายใน 

กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง