แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ ปี ๒๕๖๖ 


การจัดสรรงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๖ (งวดที่ ๑)

แผนงาน ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

๑. กิจกรรมหลัก พัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน

 • ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่อใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ งบประมาณ ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
 • ตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ งบประมาณ ๑๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท
 • ตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้ำ/ผลิตภัณฑ์/แหล่งประมง งบประมาณ ๕๘๔,๑๘๕.๐๐ บาท
  • งานตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง งบประมาณ ๒๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท
  • งานตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้ำ งบประมาณ ๓๐๑,๑๘๕.๐๐ บาท
 • ตรวจวิเคราะห์คุณภาพปัจจัยการผลิต งบประมาณ ๕๘,๕๐๐.๐๐ บาท
 • เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากแหล่งน้ำธรรมชาติ งบประมาณ ๓๖,๔๐๐.๐๐ บาท

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประมง

๒. กิจกรรมหลัก การจัดการทรัพยากรประมง

 • ผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ำ งบประมาณ ๑๖๘,๔๐๐.๐๐ บาท

โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและเชื้อดื้อยาในสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์

๓. กิจกรรมหลัก เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและเชื้อดื้อยาในสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์

 • เฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในประเทศ นำเข้าและส่งออก งบประมาณ ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
 • ตรวจรับรองกุ้งมีชีวิตส่งออกสาธารณรัฐประชาชนจีน งบประมาณ ๘๘,๒๕๐.๐๐ บาท
 • เพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลและปลาสวยงาม งบประมาณ ๘๗๖,๔๗๕.๐๐ บาท
  • การผลิตนอเพลียสกุ้งทะเลคุณภาพปลอดโรค งบประมาณ ๓๒,๒๔๐.๐๐ บาท
  • การตรวจโรคในกุ้งระยะ PL ทุกรุ่นการผลิต White list hatchery/Lot by Lot  งบประมาณ ๘๔๔,๒๓๕.๐๐ บาท
 • จัดทำ รักษาและขยายขอบข่ายระบบ ISO เพื่อตรวจวิเคราะห์ ฯ งบประมาณ ๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

๔. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ งบบุคลากร งบประมาณ ๓,๒๔๙,๐๐๐.๐๐ บาท

๕. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ งบดำเนินงาน งบประมาณ ๑๒๘,๗๐๐.๐๐ บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ผลผลิต พัฒนาศักยภาพด้านการประมง

๖. กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนงานประมง (ค่าสาธารณูปโภค) งบประมาณ ๔๗๖,๙๐๐.๐๐ บาท