วิสัยทัศน์-พันธกิจ กอง 


กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

วิสัยทัศน์ : พัฒนางานวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เพื่อเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน

 

ค่านิยม :  “มุ่งมั่นพัฒนางานวิจัย ทำงานเป็นทีม ถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น”

 

พันธกิจ :

 1. ศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง รวมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยเพื่อให้เกิดนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่า
 2. ศึกษาวิจัยและพัฒนาให้มีการเพิ่มผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งอย่างมีประสิทธิภาพ ยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 3. ศึกษาวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตสัตว์น้ำชายฝั่งให้ได้คุณภาพและมาตรฐานระดับชาติและสากล
 4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในภารกิจที่รับผิดชอบ

การวิเคราะห์ SWOT :


จุดแข็ง Strength

 1. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
 2. มีพื้นที่ที่เหมาะสมรองรับต่อการพัฒนางานวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
 3. มีระบบการทำงานที่บูรณาการภายในองค์กรได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง
 4. สัตว์น้ำชายฝั่งที่ได้จากการเพาะเลี้ยงมีมูลค่าทางเศรษฐกิจและสร้างรายได้ระดับต้นๆ ของประเทศ
 5. มีกระบวนการตรวจสอบวัตถุดิบสัตว์น้ำชายฝั่งที่ส่งออกได้มาตรฐาน 
 6. บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร

จุดอ่อน Weaknesses

 1. นโยบายด้านงานวิจัยขาดความชัดเจน ไม่ต่อเนื่อง และบางส่วนไม่ตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกร
 2. ผู้วิจัยทำงานด้านงานบริการ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า มากกว่างานวิจัย
 3. ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานทางด้านงานวิจัย
 4. สิ่งก่อสร้าง เครื่องมืออุปกรณ์ ชำรุดและล้าสมัย ในการปฏิบัติงาน
 5. ขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
 6. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการนำกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องไปปฏิบัติ
 7. ขาดการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมงานวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

โอกาส Opportunity  

 1. ค่านิยมในการบริโภคสัตว์น้ำเพื่อสุขภาพมีมากขึ้น
 2. การผลิตสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยงมีความสำคัญมากขึ้นเพื่อทดแทนการจับจากธรรมชาติ
 3. สินค้าสัตว์น้ำเป็นที่ต้องการของตลาดโลก
 4. ภูมิประเทศและภูมิอากาศเหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 5. มีเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งได้สะดวก
 6. มีระบบขนส่งและการกระจายสินค้าที่มีประสิทธิภาพและสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้ในอนาคต 
 7. มีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งตลอดห่วงโซ่อุปทาน
 8. รัฐบาลมีนโยบายให้เพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตสัตว์น้ำของประเทศ

อุปสรรค Threat

 1. กฎระเบียบบางประการไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
 2. งานที่ได้รับมอบหมายและงานสนับสนุนมากกว่างานภารกิจหลัก
 3. การเกิดภัยธรรมชาติจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกมีความรุนแรงมากขึ้น และไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้
 4. การขยายตัวของชุมชนและอุตสาหกรรมมีผลกระทบต่อพื้นที่ และคุณภาพแหล่งน้ำที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
 5. มีมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีเพิ่มขึ้น
 6. การเกิดโรคอุบัติใหม่ที่สร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
 7. เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบางส่วนขาดความเข้าใจและไม่ยอมรับกฎระเบียบ

เป้าประสงค์

 1. ภาคการผลิตสัตว์น้ำชายฝั่งได้รับมาตรฐานและผลผลิตมีคุณภาพ มีศักยภาพในการแข่งขัน

 2. เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำชายฝั่งและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 3. พัฒนางานวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

หน้าที่และความรับผิดชอบของสำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง

หน้าที่และความรับผิดชอบของสำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง ภายใต้กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมประมง พ.ศ.2545 ประกอบด้วย

(ก)      ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง โดยเน้นการวิจัยขั้นวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิตสัตว์น้ำชายฝั่งให้เป็นเชิงพาณิชย์ เพื่อการส่งออกและการบริโภคภายในประเทศ

(ข)      ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและฟื้นฟูทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมในแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

(ค)     กำหนดมาตรฐานฟาร์ม การตรวจสอบผลผลิตจากการทำการประมงชายฝั่งและกระบวนการผลิตสัตว์น้ำชายฝั่ง ให้ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม

(ง)      ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาการผลิตและขยายพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่งที่ได้ปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำชายฝั่งที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาให้เป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจ

(จ)      ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ทดสอบเทคโนโลยีประมงในพื้นที่  เพื่อให้ได้องค์ความรู้สำหรับกำหนดรูปแบบการพัฒนาอาชีพประมงที่เหมาะสม

(ฉ)      ร่วมมือและให้บริการทางวิชาการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง และงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ได้รับมอบหมาย

(ช)      ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์

 1. พัฒนาคุณภาพผลผลิตสัตว์น้ำชายฝั่งให้เป็นเลิศและได้มาตรฐานสากล

 2. เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำชายฝั่ง และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 3. พัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง