ตลาดที่รับผลผลิตสัตว์น้ำ 


ตลาดรับผลผลิตสัตว์น้ำ

    ส่วนใหญ่ พ่อค้ารับซื้อที่หน้าฟาร์ม ค้าขายในตลาดชุมชน

    ตลาดสดประจำตำบล ตลาดสดประจำอำเภอ