ศูนย์เรียนรู้ 


จังหวัดสกลนคร มีเขตการปกครอง 18 อำเภอ ซึ่งโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) ได้เริ่มดำเนินการในปี 2560-ปัจจุบัน ประกอบด้วย

ศูนย์เรียนรู้หลัก ในจังหวัดสกลนคร จำนวน 18 ศูนย์ ซึ่งอยู่ประจำอำเภอทุกอำเภอ หน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมบูรณาการงาน 

ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านประมง ในจังหวัดสกลนคร จำนวน 108 ศูนย์ ซึ่งอยู่ประจำอำเภอละ 6 ศูนย์ จำนวน กรมประมง โดยกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษได้ดำเนินการ