สัตว์น้ำควบคุม 


สัตว์น้ำควบคุมในจังหวัดสกลนคร ได้แก่

1.การเพาะเลี้ยงกุ้งเครย์ฟิช จำนวนผู้ได้รับอนุญาต 200 ราย  ประกาศควบคุมทั้งจังหวัดสกลนคร

2.การเพาะเลี้ยงจระเข้ จำนวนผู้ได้รับอนุญาต 9 ราย ประกาศควบคุมทั้งจังหวัดสกลนคร

3.การเลี้ยงปลานิลในกระชังในที่สาธารณะประโยชน์ ได้แก่พื้นที่อำเภอพรรณานิคม จำนวนผู้ได้รับอนุญาต 28 ราย

   การเลี้ยงปลานิลในกระชังในที่สาธารณะประโยชน์พื้นที่อำเภออากาศอำนวย จำนวนผู้ได้รับอนุญาต 26 ราย และ

  การเลี้ยงปลานิลในกระชังในที่สาธารณะประโยชน์พื้นที่อำเภอคำตากล้า จำนวนผู้ได้รับอนุญาต 24 ราย