ปลาหน้าวัด 


จำนวนนแหล่งปลาหน้าวัดมีจำนวน 10 แห่ง ในจังหวัดสกลนคร