องค์กรประมงท้องถิ่น 


องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น  1.ด้านการประมงน้ำจืด 2.ด้านการเพาะเลี้ยง 3.ด้านแปรรูปสัตว์น้ำจืด  ในจังหวัดสกลนคร